ChipHero

ChipHero

Cấp thành viênCấp độ thành viên Tinhte.vn  TÍCH CỰC
Tuổi tinhte:12 năm
Bài đã đăng:5
Lượt Like:2.283
Lượt theo dõi:0
........♥#########♥.....♥#############♥...♥###############♥..♥#################♥..................♥###♥..♥##################♥..........♥#########♥....♥#################♥......♥#############♥.......♥################♥..♥###############♥.........♥################♥################♥...........♥###############################♥..............♥############################♥................♥#########################♥..................♥######################♥....................♥###################♥......................♥#################♥........................♥##############♥...........................♥###########♥.............................♥#########♥...............................♥#######♥.................................♥#####♥...................................♥###♥.....................................♥#♥.......................................♥.......................................♥.....................................♥...................................♥.................................♥..............................♥............................♥.........................♥......................♥..................♥.............♥.........♥......♥....♥......♥......................♥...♥..........♥.............♥............♥..............♥.....♥...................♥...................♥.....................♥................♥......♥..............♥..............♥.............♥....♥.............♥...........♥..........♥.........♥.........♥..........♥..............♥...................♥..........................♥...............................♥.................................♥.................................♥..............................♥.........................♥..................♥.............♥.....♥...♥.♥.............................♥....♥♥..........................♥...........♥.♥......................♥................♥..♥...................♥..................♥...♥........................ ............♥.....♥................................♥........♥.........................♥...........♥...................♥..............♥..............♥..................♥.......♥.....................♥..♥.......................♥---------------------------------------------------------------------------`` ` ` ` ` ` ` ` ` ` _µ#5ˆˆ''''''4q[` ` ` ` ` ` ` ` ` …]?… ` ` ` ` ` `¾` ` ` ` ` ` ` ` ` 'ƒ… ` ` _µ=4=L_ `ˆµ ```_µAA44AL…` ` ` ` ` ` ` ` ` [ ` ` `'ƒ''… ` ` …¯h[ $g?''… ` ` ` ` `¯'Q` ` ` ` ` ` ` ` `[ ` ` `F ` ` ` ` ``…'$'[#r?''¯''''''hQ ` ` ` $[` ` ` ` ` ` ` ` `[ ` ` ›[ ` LOVEe.`` ``$… ` ` `` …¾```…b` ` ` ` ` ` ` ` `'[ ` ` '[ ` ` ` ` ` ` ` ` ` `` ``` `…[` ```'[` ` ` ` ` ` ` ` ` 'Q ` ¯E_gr#5ˆ¯'''''hq[ LOVE... ` ` _h ` ` r[` ` ` ` ` ` ` ` ` `'$[ ` ''U ` ` ` ` ` …'¾``````…ƒ… ` `A`` ` __µA===µ_ ` `'$[ …]Q==q_ ` ` ``$ ```_µ?``…g[` ']?'… ` ` ` ` `¯'$[ [ ']g ` '¾ ` 'ˆ$```` r[µµd… `_g?''/¯ ` ` `g#'''''¯'''''4s]' /¯ ¾ ` '¾ ` _][ ` ` '$ ``g#d'[ ` ` ` /¯ ` ` ` ` …'''[ ` `'¾ ` \µ?''¯[ ` ` '$r'''¯'[ ` ` `[ ` ` ` ` ` ` ` `` ``rE```rµr? ` …]'$ ` ` ''[ ` ` ` ` ` ` ` ``` ``?µ?'¯ 'A```A`'y ` ` '$[ ` ` ` ` ` ` _µr4™4s…`ƒ… `ƒ¯` '')? ` ` ¾``` ```g?… ` ` ` `7Q` g?` ` ''¾_` `ˆhA_``A```g#?7$4µr$r…_µµAAµ…` ` ` …¯'4q__ …¯''™4_/¯ ` 'ƒ¯ `']['$?'[___ ` ` ¯'Q` ` ` ` ` ` `¯'''4A__ ` '¯''h?… _ƒ`'b'''… … ¯'h[ ` `'$` ` ` ` ` ` ` ` ` …[¯'''hq_ ` `']¯ ` ` ` ` ` ` `[ ` ` 'L` ` ` ` ` ` ` ` ` ` '\[ `'\[¯''$[F ` ` ` ` ` ` ` '$ ```#` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ¾`Aµ…` ``` ``` ```g™``g…` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `'$[ ¯$[ ` ` ` ` `_`µ#…`g?` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `¾`rL…_AA?5… _`µr4'` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `\[ ''?…_µµ4?'''''¯` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` '$#''...♥....---------------------------------------------------------------------------Hãy để anh làm điểm tựa của đời em..._________¶¶¶¶¶¶¶¶¶1_______________________________ _________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______________________________ _________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____________________________ _________¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶____________________________ _________¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶1¶____________________________ _________¶¶1¶¶¶1111_1¶11¶¶¶¶¶¶____________________ __________11____11__1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________________ ___________11__1111_1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________________ ____________11_11111¶¶¶¶¶¶111¶1¶¶¶1_______________ ____________1¶111_11¶¶¶1_11¶11¶¶¶¶¶¶______________ ____________¶¶1_1111¶¶¶¶__11__1¶¶1¶¶¶_____________ ___________¶¶¶¶1_____¶¶11______1¶¶¶¶¶¶____________ __________¶¶¶¶¶¶¶1___¶¶¶_11111_1¶¶¶¶¶¶¶¶1_________ _______¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶1__1¶¶¶¶¶¶11¶¶1________ _____¶¶11¶¶1¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶111¶¶¶¶¶¶11___11_______ ____¶¶¶¶1¶¶¶_1¶1_¶¶¶1¶¶1¶¶1111¶1¶¶¶¶______11______ ____¶¶¶¶1_1¶¶1¶¶1_¶1_1¶1¶¶¶¶¶¶¶¶11¶________11_____ ___1¶¶¶¶¶¶1¶¶__¶¶1¶¶¶1¶11¶1¶¶¶11_¶_________111____ ___1¶¶¶¶¶¶_1¶¶1¶¶1_¶1_¶11¶¶¶¶¶¶1_1________1111____ ___¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶__¶¶1¶¶¶¶¶1¶¶¶¶1¶1_________11_11____ ___¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶1¶¶11¶1¶¶1¶¶1¶¶1_________11___11___ __¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶11¶¶1¶¶¶¶¶¶¶11_________111_____1¶__ __¶¶¶¶¶¶1_1¶¶¶¶¶1¶¶1¶11¶¶¶¶__________111_____11¶__ __¶¶¶¶¶¶1___________111___________111___1___11¶¶1_ __¶¶¶¶¶¶11111___________________1¶11_________1¶¶__ __¶¶¶¶¶1_11¶¶¶¶¶1111111_1_____11¶¶___________1____ __¶¶¶¶¶¶11¶¶11¶¶¶1¶¶1¶¶11_11¶¶¶_¶¶___________1____ __¶¶¶¶¶¶1¶1¶¶1¶¶11¶¶1¶¶1¶¶¶¶¶¶1_¶¶11______1__11___ __¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶_¶¶11¶¶1¶¶1¶¶11¶¶1_¶¶11_________11___ _1¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶1¶¶11¶11¶¶1¶¶¶11¶1_¶¶1__________11___ _1¶¶¶¶¶¶¶11¶1_¶¶_¶¶1_¶1_¶1¶¶¶¶1_¶¶1________1_11___ _1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶1_¶¶1___________1___ _1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶1_¶¶1___________1___ _1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶11111111¶¶___ _1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶1_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1___ __¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____ __¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____ __¶111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____ __¶1__1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____ __1111_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____ __¶_¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶1_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____ __¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____ ___1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶1__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______ _______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1_¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1______ _______1¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______ _______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶1____1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________ _______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶1_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________

đi Chơi, Nghe Nhạc Chơi Thể Thao Harry Potter Shayne Ward, Blue, Backstreet Boys, Westlife, C
Bạn không có quyền truy cập thông tin này
  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2023 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019