15 cảm nghĩ về bố cục
starnt
10 nămBình luận: 36
15 cảm nghĩ về bố cục
Alain Briot
Starnt biên dịch cho tinhte.vn​

Phi lộ:
Đây là quan điểm cá nhân của một nhiếp ảnh gia phong cảnh nổi tiếng, vì từ ngữ rất khúc triết nên starnt để song song Việt - Anh cho các bác tiện tham khảo.
[​IMG]
Badwater, Death Valley National Park


Imagination is more important than knowledge.
Knowledge is limited. Imagination encircles the world.

Albert Einstein
Trí tưởng tượng quan trọng hơn kiến thức. Kiến thức là có hạn còn trí tưởng tượng bao trùm cả thế gian.​

1 – Bố cục là cách thể hiện mạnh mẽ nhất của sự nhìn

– Đây là định nghĩa về bố cục của Edward Weston's definition of composition. – và vẫn là định nghĩa ưa thích của tôi về bố cục.

1 - Composition is the strongest way of seeing


– This is Edward Weston's definition of composition. – It is still my favorite definition of composition.
_______________________________________

2 – Bố cục không chỉ là sự xếp đặt các đối tượng trong khung hình


– Bố cục còn là việc sử dụng màu sắc, tương phản và ánh sáng.
– Bố cục bao gồm hậu kỳ khi xử lý file raw và chỉnh sửa bằng Photoshop.

2 - Composition is not just the placement of objects in the frame


– Composition also involves using color, contrast and light .
– Composition includes post processing in the raw converter and in Photoshop.
________________________________________

3 – Mục đích của bố cục là để thể hiện cái nhìn và cảm xúc của bạn trước một khung cảnh


– Mục đích của Bố cục Nghệ thuật không phải là ghi lại tính hiện thực của khung cảnh.
– hay là kiến tạo một bức ảnh chỉ hoàn hảo về mặt kỹ thuật.
– Mục đích của nó là sáng tạo ra một bức ảnh ở một tầm cao hơn, cả về tính biểu cảm lẫn kỹ thuật.

3 - The goal of composition is to express your vision and your emotional response to the scene


– The goal of Fine Art Composition is not to create a documentary representation of the scene.
– Nor is it to create a photograph that is only technically perfect .
– The goal is to create an image that is superior, both expressively and technically.
________________________________________

4 – Cái mà máy ảnh ghi nhận lại là khách quan. Cái mà người nghệ sĩ nhìn và cảm thấy là chủ quan

– Đánh giá và thu nhận rung động của bạn trước cảnh đẹp.
– Ghi lại cảm xúc đó bằng chữ hoặc qua ghi âm.
– Sử dụng ánh sáng, màu sắc, tương phản, bố cục và cắt cúp để tại tạo lại cảm xúc đó bằng hình ảnh.
– Ứng dụng điều này ngay ở thực địa và ở trong studio.

4 - What the camera captures is objective. What the artist sees and feels is subjective

– Take stock of your emotional response to the scene in front of you.
– Record those emotions in writing or in audio.
– Use light, color, contrast, composition and cropping to reproduce these emotions visually.
– Work on this both in the field and in the studio.
________________________________________

5 – Nghĩ về ánh sáng đầu tiên

– Một bức ảnh đẹp chỉ có thể tốt với ánh sáng bạn áp dụng.
– Chủ thể không quan trọng bằng ánh sáng làm rạng rỡ chủ thể.
– Chủ thể tốt đến đâu mà ánh sáng dở thì cũng không thể tạo nên một ảnh đẹp.

5 - Think first about light

– A photograph is only as good as the light you use.
– The subject is less important than the light that illuminates this subject.
– The best subject in bad light does not make for a good photograph.
________________________________________

6 – Sử dụng tương quan tiền cảnh – hậu cảnh


– Tìm một tiền cảnh tuyệt vời để đặt đằng trước một hậu cảnh tuyệt vời.
– Cần tìm tiền cảnh đủ rộng để có một giá trị quan trọng trong bố cục.

6 - Use foreground-background relationships


– Find a great foreground and place it in front of a great background.
– Make sure your foreground is large enough to play an important role in the composition.
________________________________________

7 – Tương phản đối lập với các thành tố


– Con người thường nhìn và suy nghĩ theo kiểu đối lập.
– Bởi vậy nên nó sẽ là cái mà họ quan tâm tới.
Các ví dụ về đối lập:
- Tĩnh tại / vận động
- Trẻ / già
- Lớn / nhỏ
- Tự nhiên / nhân tạo

7 - Contrast opposites elements


– Human beings think and see in terms of opposites .
– Therefore this is something everyone can relate to.
Opposite examples include:
- Static / moving
- Young / old
- Large / small
- Organic / man made
________________________________________

8 – Sáng tác một bức ảnh không có nghĩa là làm lại thứ mà người ta đã làm từ trước


– Nếu mục đích chỉ là làm lại một bức ảnh bạn đã nhìn thấy, thì tốt nhất là đi mua một cái bưu thiếp, một cuốn sách hay tranh khổ lớn.
– Bạn chẳng thể là ai khác, bởi vậy bạn không thể chụp một tấm hình như người khác.
– Bạn làm điều đó sẽ chỉ phí thời gian mà thôi.
– Thay vào đó, hãy sáng tạo ngay những bức ảnh của riêng bạn.

8 - Composing a photograph is not about redoing what someone else has done before


– If tempted to redo an image you have seen, just buy the postcard, the book or the poster.
– You cannot be someone else, therefore you cannot take the same photographs as someone else.
– You will waste time trying to do so.
– Instead, start to create your own images right away.
________________________________________

9 – Chịu ảnh hưởng bởi người khác và làm lại những gì người khác làm, là 2 chuyện khác nhau


– Bạn hoàn toàn có thể chịu ảnh hưởng / lây cảm hứng bởi các tác phẩm của các nhiếp ảnh gia khác.
– Chúng ta luôn có cảm hứng từ các nghệ sĩ, nhiếp ảnh gia khác.
– Đây là một đặc tính của tiến trình nghệ thuật.

9 - Being inspired by and redoing someone else's work are two different things


– You can certainly be inspired by the work of other photographers.
– We have all been inspired by the work of other artists and photographers.
– This is an inherent aspect of the artistic process.
________________________________________

10 – Không công nghệ nào có thể thay thế được cảm hứng


– Máy ảnh và công cụ chỉ là kỹ thuật.
– Cảm hứng mới là nghệ thuật.
– Hai điều này tồn tại ở hai mặt phẳng khác nhau.
– Đạt được phong cách cá nhân trong nghệ thuật có nghĩa là làm việc với một tư cách nghệ sĩ chứ không phải là một kỹ thuật viên.

10 - No amount of technology can make up for a lack of inspiration


– Cameras and other gears are technical.
– Inspiration is artistic.
– The two exist on different planes.
– Achieving a Personal style in Fine Art means working as an artist not just as a technician.
________________________________________

11 – Con người, chứ không phải là máy ảnh, chụp ảnh


– Đương nhiên máy ảnh là điều kiện cần.
– Tuy nhiên máy ảnh chẳng thể tự chụp ảnh cũng như là cái xe hơi chẳng thể tự chạy.

11 - People, not cameras, compose photographs

– Certainly, a camera is a necessity.
– However, your camera cannot compose a photograph anymore than your car can drive itself.
________________________________________

12 - "Đúng" là bất cứ thứ gì có lý khi mục tiêu của nó là sáng tạo ra một tác phẩm nghệ thuật


– Không có cái gọi là còn cái đúng khác trong nghệ thuật.
– Nghệ thuật là gì? Là một câu hỏi có rất nhiều câu trả lời.
– Bởi vậy chúng ta phải tự trả lời cho câu hỏi đó.
– Chúng ta đồng thời cũng có khả năng không đồng tình với những người khác bởi nghệ thuật là một hoạt động phân cực.

12 - "Correct" is whatever works when the goal is to create fine art


– There is no such thing as Other right thing in art.
– What is Art ? is a question to which there are many answers.
– We therefore have to answer this question for ourselves.
– We are also bound to disagree with others because fine art is a polarized activity.
________________________________________

13 - Ảnh nghệ thuật mộc chỉ là huyễn hoặc


– Tất cả các bức ảnh nghệ thuật đều phải được chỉnh sửa từ hình ảnh ghi nhận từ máy ảnh ra.
– Bố cục của một bức ảnh bắt đầu từ thực địa và tiếp tục được xử lý tại studio.
– Điều này được tạo bởi quá trình tối ưu hóa hình ảnh bởi màu sắc, tương phản, khung viền, định dạng kích thước v.v đều là các cấu thành của bố cục.

13 - Straight fine art prints are a myth


– All fine art prints are a modification of the image recorded by the camera.
– The composition of the image you started in the field is continued in the studio .
– This is done through image optimization because colors, contrast, borders, image format, etc. are all part of composition.
________________________________________

14 – Một cân bằng màu "đúng" là cách mạnh mẽ nhất khi nhìn vào màu sắc

– Không có cái gì gọi là cân bằng màu “đúng” trong nghệ thuật.
– Đó là bởi vì màu sắc là một trong những cách bạn thể hiện xúc cảm đối với cảnh đẹp.
– Vì lý do này, cân bằng màu "đúng" đối với một hình ảnh cụ thể sẽ khác nhau đối với mỗi nhiếp ảnh gia.

14 - The "right" color balance is the strongest way of seeing color

– There is no such thing as the "right" color balance in Fine Art.
– This is because color is one of the ways you express your emotional response to the scene.
– For this reason, the "right" color balance for a specific image will differ from one photographer to the next.
________________________________________

15 – Bố cục hay nhất là bố cục mà bạn không hề nhìn thấy trước cho tới khi sáng tạo ra nó


– Tái tạo lại một bố cục bạn nhìn thấy từ trước thì dễ quá.
– Sáng tạo một bố cục hoàn toàn mới, cái mà bạn chưa bao giờ thấy, mới là khó.
– Đó là bởi vì làm như vậy đòi hỏi phải biến đổi một tự nhiên hỗn loạn thành một hình ảnh có sắp xếp.
– Nó bao gồm việc thiết lập trật tự từ sự hỗn mang – như Elliott Porter đã từng nói.

15 - The finest compositions are those you never saw until you created them

– Recreating a composition you saw before is easy.
– Creating a brand new composition, one you have never seen before, is difficult.
– This is because doing so requires transforming the natural chaos into an organized image.
– It involves creating order out of chaos, as Elliott Porter said.

Nguồn: luminous landscape
Hay, nhưng cũng là cảm nhận của 1 người, dùng để tham khảo chứ có cái em không tán đồng ;)
Tôi đọc ở đâu đó đại ý là: Hãy đọc thật nhiều, hiểu thật nhiều và sau đó quên hết đi trong phút giây bấm máy. Hãy để cảm xúc và trí tưởng tượng điều khiển bạn chứ không phải mớ lý thuyết khô khan. Bố cục trong nhiếp ảnh là không có bố cục.
hic cao siêu quá, em nghĩ mấy cái này cũng như mấy câu danh ngôn in trên lịch, có thể 1 câu nói bình thường được 1 người vĩ đại nói sẽ trở nên vĩ đại, có thể 1 câu nói sau khi trở nên vĩ đại bị 1 người bình thường lập lại thì trở nên...dzô dziên! ví dụ như e học thuộc 1 câu trên đây và ra đường đứng nói, chắc không ít người sẽ cho rằng cu này bị ...khùng 😁 nhưng cũng câu đó khi các bậc có đạo hạnh cao thâm phát biểu thì người bình thường sẽ rất thấm và thấy rất chí lý, rất hay!
Là khách vãng lai nhưng mình thấy Tác giả bài post đã mang đến những kiến thức rất thú vị và hữu ích đó chứ. Hơn nữa đây không phải chỉ là "một câu nói" của "một người nổi tiếng" mà là sự tổng hợp những điều mà họ cho là kiến thức cần thiết về chuyên ngành của họ. Mấy ai có thể tự mà tổng hợp được? Hơn nữa nghệ thuật theo mình đâu phải là thứ phải nói ra, phải được mọi người công nhận đó là nghệ thuật? Nghệ thuật trong chính con người nghệ sĩ sáng tác cảm nhận thôi?!( ý kiến cá nhân mình nhé, có gì chưa đúng xin chỉ giáo).
Thxz bạn chủ topic!
will
TÍCH CỰC
10 năm
Thích nhất câu này:
Quá lậm vào thiết bị với giá trị ngất trời, công dụng vượt trội chụp ra ảnh với chất lượng kỹ thuật cực cao nhưng nội dung chuyền tải thì lại gần như bằng không vậy thì phí hết cả đi.
đọc bài này của anh starnt lính mới như em ngộ ra được nhiều điều hay. thanks! anh 1 cái
Rất bổ ích🆒......! Nếu mà được chủ topic hướng dẫn chụp hình nữa thì quá nice..
dungvstrang
ĐẠI BÀNG
10 năm
Vài câu khó hiểu quá,nhất là đối với amateur dùng point and shoot😔
Đọc nhiều, biết nhiều,... nhưng quan trọng nhất vẫn là cảm nhận của mỗi người về bố cục, hình khối, màu sắc. Cảm nhận thì mình nghĩ chủ yếu do thiên bẩm và một phần nhỏ qua sự từng trải
JDung
TÍCH CỰC
10 năm
Bố cục trong nhiếp ảnh là ko có bố cục - câu này chuẩn.
Đây là sự đúc kết từ thực tế sáng tác, nếu vậy thì cám ơn chủ thớt rất nhiều, đọc xong thấy vui vì đồng cảm với một hai điều, hi vọng sẽ cảm được những điều còn lại.
pó tay người chụp ra cảnh này, cứ như là huyền bí ấy
Cứ nghiên cứu nhiều về hội họa, điêu khắc, kiến trúc, nhiếp ảnh, điện ảnh... sẽ nâng cao tư duy về bố cục ! Bảo đảm 100% luôn !
MgClamn
ĐẠI BÀNG
10 năm
Vĩ đại và cao siêu 😃
utunbu
ĐẠI BÀNG
10 năm
chân ngôn cũng hay như vậy ! nhưng chỉ ra nhiều điều không hơn là điều nên 😁
thuyvu0609
ĐẠI BÀNG
10 năm
cứ chụp và chụp, chụp thật nhiều và rút kinh nghiệm thôi. dần dần sẽ đẹp, còn đọc sách thì lúc chụp quên hết 😆
h0tb0y123
TÍCH CỰC
10 năm
bố cục thực chất cũng là bố cúc
bác chủ topic dịch nhiều câu sát nghĩa của english quá,khiến đọc nhiều khi thấy ngồ ngộ ^^ ,
nhưng nội dung rất bổ ích 😃 , mình cũng mới tập chụp ,
đã thanks bài viết để ủng hộ 😁
KhaiBL
ĐẠI BÀNG
10 năm
bài hay quá, nhưng đến đến giờ khi bấm máy cũng chỉ nhớ mỗi 1 điều: số lượng bù chất lượng, trăm lần xuất kích 1 lần gặp may, trong cả đóng ảnh thế nào cũng có 1 tấm vừa ý 😁
Các bác ơi, để 1 bản dịch tiếng Việt và đăng bản gốc tiếng Anh ở phía dưới đc ko ạ? Em đọc hoa cả mắt
Cá nhân
Bạn
Hi bạn!
Điểm Reward Store: 
Tuổi Tinh tế: 
Cấp độ thành viên Tinh Tế


Tải app Tinh tế

Tải app Tinhte - Theo dõi thông tin mà bạn yêu thích

Tải app TinhteTải app Tinhte
Tải app Tinh tế cho Android trên Google PlayTải app Tinh tế cho iPhone, iPad trên App Store


  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2021 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: 209 Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TP.HCM
  • Số điện thoại: 02862713156
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019