MultiROM - Cài Ubuntu 14.04.6 LTS lên Nexus 7 2012 wifi/3G(grouper/tilapia) dualboot Android

LuxiTD
15/5/2020 5:53Phản hồi: 4
MultiROM - Cài Ubuntu 14.04.6 LTS lên Nexus 7 2012 wifi/3G(grouper/tilapia) dualboot Android
Chạy Linux thuần thì xem bài này
https://tinhte.vn/thread/cai-postmarketos-len-nexus-7-2012-wifi-3g-dung-luong-8gb-16gb-32gb.3179205/

Bài bị xoá không rõ nguyên nhân
https://tinhte.vn/threads/cai-postmarketos-len-nexus-7-2012-16gb.3113099/?_xfNoRedirect=1#post-56448223

Nếu không muốn chạy Linux thuần thì có thể chạy dualboot Android và Linux. Cách làm là cài MultiROM của Tasssarda, mà hiện tại link đã die sạch nên chỉ có link này

Nexus 7 2012

Quảng cáo


http://www.mediafire.com/file/3uqryjrmyc40jba/multirom-20160207-v33-grouper.zip/file

Multirom Full package:

http://www.mediafire.com/file/2xbdacvn3v0aetz/multirom-20160207-v33-grouper-full.zip/file

Hoặc đây của JT1510365: https://androidfilehost.com/?a=show&w=files&flid=212295

Bắt đầu, root và unlock bootloader bằng tools Nexus root toolkit v2.1.9 của wugfresh

https://www.google.com/amp/s/www.wugfresh.com/nrt/amp/

http://www.mediafire.com/file/d9kssrtg1dtnx3l/NRT_v2.1.9.sfx.zip/file

Đưa máy về bootloader và flash TWRP_multirom_grouper_20160210.img bằng

$ fastboot flash recovery TWRP_multirom_grouper_20160210.img

Vào TWRP chọn install và flash kexec cho kernel 5.1(nếu đang chạy android 5.1) hoặc kexec cho bảng android đang dùng. Nếu muốn cài apps thì khởi động lại cài thêm multirom manager apk để dễ điều khiển trong android

Download file mrom từ github Gabriel Couto:
https://github.com/gabrielrcouto/nexus7-ubuntu-12-04
Dự phòng:
http://www.mediafire.com/file/sz83d1vrv8p9d0d/ubuntu-12-04.mrom/file

Vào TWRP, chọn MultiROM, chọn Add ROM, chọn *.mrom, chọn Internal memory hoặc usb-otg, chọn file đã download và flash, reboot khi đã xong. Nếu cài vào internal memory, mrom linux sẽ nằm trong /data/media/0/multirom/roms

Khởi động vào ubuntu 12.04 và làm theo các bước:

1. Download & install *.mrom to deploy Unbuntu 12.04 LTS, follow his guide to connect wifi, wpa_passphrase to create wpa.conf, wpa_supplicant to connect, then dhclient wlan0(checking connect "ping -c 4 google.com")

$ wpa_passphrase the_name_of_your_wifi_network the_passphrase > wpa.conf
$ wpa_supplicant -B -Dwext -iwlan0 -cwpa.conf

https://github.com/gabrielrcouto/nexus7-ubuntu-12-04/blob/master/README.md

2. Update linux firmware 3.1.10-8.28-grouper on launchpad.net. Run

$ sudo su (id:ubuntu/pass:ubuntu)

$ wget http://launchpadlibrarian.net/167650013/linux-image-3.1.10-8-grouper_3.1.10-8.28_armhf.deb

Dự phòng: http://www.mediafire.com/file/iuwjjruufakul6h/linux-image-3.1.10-8-grouper_3.1.10-8.28_armhf.deb/file

Install linux kernel update.

$ dpkg -i linux-image-3.1.10-8-grouper_3.1.10-8.28_armhf.deb

$ sudo vi sudoers

Add ubuntu user to root ALL permission

username ALL=(ALL) ALL

Add new repository for Ubuntu ports Precise

$ echo "deb http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports/ precise main universe restricted multiverse" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list

$ echo "deb http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports/ precise-security main universe restricted multiverse" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list

$ echo "deb http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports/ precise-updates main universe restricted multiverse" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list

$ echo "deb http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports/ precise-proposed main universe restricted multiverse" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list

$ echo "deb http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports/ precise-backports main universe restricted multiverse" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list

Next upgrade last version 12.04.5(Precise)

$ apt-get dist-upgrade

3. Upgrade Ubuntu 14.04.6 LTS by editing sources.list, need $root/pass run in terminal

$ echo "deb http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports/ trusty main universe restricted multiverse" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list

$ echo "deb http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports/ trusty-security main universe restricted multiverse" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list

$ echo "deb http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports/ trusty-updates main universe restricted multiverse" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list

$ echo "deb http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports/ trusty-proposed main universe restricted multiverse" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list

$ echo "deb http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports/ trusty-backports main universe restricted multiverse" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list

Trước khi upgrade nên hold 15 package vì nvidia chỉ hỗ trợ accelerate graphics đến thư viện abi 14 tương đương xorg phiên bản 14. Ubuntu 14.04 Trusty Tahr đòi hỏi abi cho xorg phiên bản 15, nvidia đã không còn hỗ trợ từ abi phiên bản 14

$sudo apt-mark hold libgl1-mesa-dri libxfixes3 libxi6 xserver-xorg-core xserver-xorg-input-evdev xserver-xorg-input-synaptics xserver-xorg-input-wacom xserver-xorg-video-all xserver-xorg-video-ati xserver-xorg-video-fbdev xserver-xorg-video-mach64 xserver-xorg-video-nouveau xserver-xorg-video-r128 xserver-xorg-video-radeon xserver-xorg-video-vesa

$ apt-get upgrade

After upgrade, I recommend install LXDE/LXDM

$ apt-get install lxde lxdm

4. Addons package: install wicd to manage wifi connection,chromium-browser,firefox 57, xfce4-power-manager, onboard virtual keyboard, ubuntu-restricted-extras, xfce4-mixer, ubuntu-tweak, synaptic, indicator-brightness,pavucontrol.

Dosbox của odroid:
http://www.mediafire.com/file/jjs6rrpkf4u5dpj/dosbox-odroid_0.7.4-3_armhf.deb/file

Firefox 57 quantum
http://www.mediafire.com/file/oz50ojwu7g01cyz/firefox_57.0%2Bbuild4-0ubuntu0.14.04.5_armhf.deb/file

Brightness indicator
http://www.mediafire.com/file/qu0wi1onb8mw8w9/indicator-brightness_0.4%7Ebzr11%7Eubuntu14.10.1_all.deb/file

Conky config file
http://www.mediafire.com/file/pclfc4ioyjrxpbp/conky.conf/file

Bleachbit for ubuntu 14.04
http://www.mediafire.com/file/1vn46u6gfee862x/bleachbit_4.0.0_all_ubuntu1404.deb/file

Ubuntu Tweak Tool
http://launchpadlibrarian.net/167143064/unity-tweak-tool_0.0.6ubuntu1_all.deb

Retroarch
http://www.mediafire.com/file/1vuq7tj6pb3hfnd/Retroarch_addons.zip/file

Sysctl.conf
http://www.mediafire.com/file/i4ib163nl1wv8q4/file

$ sudo dpkg -i <package name.deb>

$ sudo apt-get -f install

Quản lý vm trong sysctl, bổ sung 1 ít thông số của Ktweak trên github của tytydraco(xda-developers)

Tham khảo:
https://github.com/tytydraco/KTweak

$ nano /etc/sysctl.conf

vm.swappiness=100
vm.vfs_cache_pressure=100
vm.min_free_kbytes=3072
vm.mmap_min_addr=6144
vm.user_reserve_kbytes=8192 #default 31979
vm.admin_reserve_kbytes=4096 #default 8192
vm.dirty_background_bytes=20971520
vm.dirty_bytes=41943040
vm.dirty_background_ratio=0
vm.dirty_ratio=0
vm.drop_caches=0
vm.panic_on_oom=1
kernel.panic=10
kernel.panic_on_oops=1
vm.overcommit_memory=0
vm.dirty_writeback_centisecs=500
vm.dirty_expire_centisecs=200
vm.lowmem_reserve_ratio=32 32
vm.oom_kill_allocating_task=1
vm.oom_dump_tasks=0
vm.page-cluster=1
vm.stat_interval=1
vm.highmem_is_dirtyable=0

kernel.threads-max=15507
kernel.shmmax=268435456
kernel.msgmni=2048
kernel.msgmax=64000
kernel.sem=500 512000 64 2048
kernel.sched_child_runs_first=0
kernel.sched_tunable_scaling=0
kernel.sched_latency_ns=10000000
kernel.sched_min_granularity_ns=2250000
kernel.sched_migration_cost=500000
kernel.sched_nr_migrate=4
kernel.sched_wakeup_granularity_ns=2000000
net.ipv4.tcp_ecn=1
net.ipv4.tcp_syncookies=0
net.ipv4.tcp_timestamps=0
net.ipv4.tcp_tw_recycle=1
net.ipv4.tcp_tw_reuse=1
net.ipv4.tcp_wmem=6144 87380 524288
net.ipv4.tcp_rmem=6144 87380 524288
net.core.wmem_max=524288
net.core.rmem_max=524288

$ sudo sysctl -p

https://glassonionblog.wordpress.com/2013/01/27/increase-ulimit-and-file-descriptors-limit/

https://josetips.wordpress.com/2016/11/04/linux-freeze-on-high-memory-consumption/

https://blogd.net/linux/cach-tang-so-luong-gioi-han-tep-mo-linux/

$ ulimit -v 15000000

$ sudo nano /etc/security/limits.conf

* soft nofile 11903

* hard nofile 11903

* hard as 15000000

5. Note: DO NOT USE "$ apt-get dist-upgrade" in 14.04. The screen will rotate cuz graphic change nvidia terga3 to fbdev_tegra(stable but slow),cus Xorg abi is 15, but nvidia driver stop at abi 14, its a conflict version. To solve this problem, we edit "leafpad /etc/X11/Xorg.conf". Insert Option "Rotate" "CW" on Monitor and 2 Screen defined.

Using normal upgrade and install package manually, do not upgrade xserver-xorg-core. We'll stay at xserver 1.11 compatible with nvidia driver abi 11

TransformationMatrix is "1 0 0 0 1 0 0 0 1". Using commandline "gtf 1280 800 0" in terminal to get exactly resolution 1280x800@0hz, edit "HorizSync","VertRefresh","ModeLine" in "Section 'Monitor'" in /etc/X11/xorg.conf

Vsync 0
Hsync 0

ModeLine "1280x800x58.6" 68.00 800 824 848 880 1280 1285 1286 1318
(77.3 kHz eP)

Install Mojave/Arc_OSX theme and icon, capitan cursor theme for openbox (box-look.org and xfce-look.org)to getting good graphic application

6. Some bugs like freezes, shutdown, restart cuz CPU, GPU, Ram got overheat. So I decide to control frequency, I edit CPU frequency first. Install cpufrequtils, indicator-cpufreq. The maximum CPU frequency is 51Mhz to 1.3Ghz for ondemand. And add your user to system groups

$ nano /etc/rc.local

sleep 60

#cpufreq-set -g ondemand

cpufreq-set --cpu 0 -d 51000 -u 1300000 -g ondemand

cpufreq-set --cpu 1 -d 51000 -u 1300000 -g ondemand

cpufreq-set --cpu 2 -d 51000 -u 1300000 -g ondemand

cpufreq-set --cpu 3 -d 51000 -u 1300000 -g ondemand

# Reduce the boost ignore_nice_load to 0 (có hai giá trị 0 và 1)
echo 0 > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/ondemand/ignore_nice_load

# Reduce the boost io_is_busy to q ( có hai giá trị 0 và 1)
echo 1 > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/ondemand/io_is_busy

# Reduce the boost powersave_bias to 0 (giá trị thay đổi từ 0-1000)
echo 0 > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/ondemand/powersave_bias

# Reduce the boost sampling_down_factor to 10 (giá trị thay đổi từ 1-10)
echo 10 > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/ondemand/sampling_down_factor

# Reduce the boost sampling_rate to 40000 (giá trị thay đổi từ 10000 - 300000)
echo 40000 > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/ondemand/sampling_rate

# Reduce the boost sampling_rate_min to 20000 (giá trị thay đổi từ 10000 - 300000)
echo 20000 > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/ondemand/sampling_rate_min

# Reduce the boost threshold to 95% (giá trị thay đổi từ 1-100)
echo 95 > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/ondemand/up_threshold

for queue in /sys/block/*/queue
do
# Choose the first governor available
avail_scheds="$(cat "$queue/scheduler")"
for sched in cfq noop kyber bfq mq-deadline none
do
if [[ "$avail_scheds" == *"$sched"* ]]
then
echo "$sched" > "$queue/scheduler"
break
fi
done

# Do not use I/O as a source of randomness
echo 0 > "$queue/add_random"

# Disable I/O statistics accounting
echo 0 > "$queue/iostats"

# Reduce heuristic read-ahead in exchange for I/O latency
echo 256 > "$queue/read_ahead_kb"

# Reduce the maximum number of I/O requests in exchange for latency
echo 512 > "$queue/nr_requests"

echo 128 > "$queue/max_sectors_kb"

echo 2 > “$queue/rq_affinity”
done

$ nano /etc/init.d/cpufrequtils

#Line 42-45
ENABLE="true"
GOVERNOR="ondemand"
MAX_SPEED=1300000
MIN_SPEED=51000

CPU Hotplugging

https://developer.toradex.com/knowledge-base/cpu-hot-plugging-linux#Colibri_T20_ApalisColibri_T30_and_Apalis_TK1

Turn off low-power core migration:

#sudo echo Y > /sys/module/cpu_tegra3/parameters/no_lp

Turn on automatic CPU hotplugging:

$ sudo echo 0 > /sys/module/cpu_tegra3/parameters/auto_hotplug

#echo Y > /sys/module/cpu_tegra3/parameters/no_lp

echo 37 > /sys/module/cpu_tegra3/parameters/balance_level
echo 475000 > /sys/module/cpu_tegra3/parameters/idle_bottom_freq
echo 640000 > /sys/module/cpu_tegra3/parameters/idle_top_freq

echo 65000 > /sys/kernel/debug/tegra_thermal/shutdown_temp_tj
echo 64000 > /sys/kernel/debug/tegra_thermal/throttle_temp_tj

echo 1 > /sys/kernel/cluster/immediate
echo 1 > /sys/kernel/cluster/force

echo 1 > /sys/devices/system/cpu/cpu1/online
echo 1 > /sys/devices/system/cpu/cpu2/online
echo 1 > /sys/devices/system/cpu/cpu3/online

7. Thiết lập sound card bằng alsamixer, dùng pavucontrol(pulse audio) để khuếch đại âm thanh và cài xfce4-mixer để quản lý alsa sound bằng GUI

$ alsamixer

Enable các thông số thiết lập (phím M hoặc phím mũi tên lên/xuống): "Speaker R" "Speaker L" "DAC MIXR INF1" "DAC MIXL INF1" "SPOL MIX DAC R1" "SPOL MIX DAC L1" "Stereo DAC MIXR DAC R1" "Stereo DAC MIXL DAC L1"

8. Install bluetooth: i read and researched, compared docs about bluetooth at all time. I realize bluetooth relative with firmware driver/patchram/rfkill/bluez-utils/build-essential/blueman. fw is bcm4330.bin,patchram is brcm_patchram_plus(i get it in ubuntu-defaults-nexus7), i had rfkill/bluez-utils(bluez version 4.01)/blueman to control bluetooth on nexus7 2012

Follow ylixir on:
https://docs.google.com/document/u/0/d/1G9vF5v2TN2c6ocyb_hmD1ve7OK4GdCP84rfaXgiLmB4/mobilebasic

Dùng Archlinux nhưng vẫn kích hoạt được bluetooth trên ubuntu đc

(http://www.mediafire.com/file/9640y9x0wa07jab/arch_20130626.mrom/file

Server Tardis source: http://tardis.tiny-vps.com/aarm/repos/2015/12/31/os/tegra

Tardis Repository: http://tardis.tiny-vps.com/aarm/repos/2015/12/31/armv7h/$repo

Protofusion repository for ArchLinux ARM rollback:

http://mirror.protofusion.org/archlinuxarm-rollback/2013/12/13/armv7h/$repo

Bypass Fatal error: kernel too old using

$ pacman -Syu

Chúc các bạn thành công cài Ubuntu 14.04.6LTS và Archlinux lên Nexus 7 và dual boot cùng Android

optimize chromium trong chrome://flags

https://www.techidence.com/30-google-chrome-flags-to-improve-browser-speed/

$ leafpad /usr/share/applications/chromium.desktop

Sửa dòng Exec = chromium-browser %U thành

Exec =
chromium-browser --enable-pinch --force-device-scale-factor=1.25 --use-gl=egl --ppapi-flash-path=/usr/lib/chromium-browser/plugins/libpepflashplayer.so --ppapi-flash-args=enable_stagevideo_auto=0 --ppapi-flash-version=12.0.0.77 --password-store=detect --user-data-dir --max-tiles-for-interest-area=512 --num-raster-threads=4 --default-tile-height=512 --enable-features=CheckerImaging --enable-native-gpu-memory-buffers --disk-cache-size=419430400 --flag-switches-begin --blink-settings=disallowFetchForDocWrittenScriptsInMainFrame=true --enable-experimental-canvas-features --enable-experimental-fullscreen-exit-ui --enable-experimental-web-platform-features --enable-fast-unload --enable-gpu-rasterization --javascript-harmony --enable-quic --enable-scroll-prediction --use-simple-cache-backend=on --enable-tcp-fastopen --enable-zero-copy --gpu-rasterization-msaa-sample-count=0 --ignore-gpu-blacklist --enable-lcd-text --num-raster-threads=2 --enable-smooth-scrolling --v8-cache-options=parse --enable-features=CheckerImaging,NoScriptPreviews,OverlayScrollbar,ParallelDownloading,ScrollAnchoring,V8VmFuture --flag-switches-end
%U

Thêm cache ram lên fstab

$ sudo leafpad /etc/fstab

tmpfs /home/<username>/.cache/chromium/ tmpfs noatime,nodiratime,nodev,nosuid,mode=1777,size=400 0 0

firefox-esr config gõ about:config vào thanh URL và tìm sửa theo bên dưới:

Set browser.download.animateNotifications to False
Set security.dialog_enable_delay to 0
Set network.prefetch-next to False (Only on slow internet connections)
Set browser.newtabpage.activity-stream.feeds.telemetry to false
Set browser.newtabpage.activity-stream.telemetry to false
Set browser.ping-centre.telemetry to false
Set toolkit.telemetry.archive.enabled to false
Set toolkit.telemetry.bhrPing.enabled to false
Set toolkit.telemetry.enabled to false
Set toolkit.telemetry.firstShutdownPing.enabled to false
Set toolkit.telemetry.hybridContent.enabled to false
Set toolkit.telemetry.newProfilePing.enabled to false
Set toolkit.telemetry.reportingpolicy.firstRun to false
Set toolkit.telemetry.shutdownPingSender.enabled to false
Set toolkit.telemetry.unified to false
Set toolkit.telemetry.updatePing.enabled to false

In about:config, set reader.parse-on-load.enabled to False
In about:config, set reader.parse-on-load.force-enabled to False
In about:config, set browser.pocket.enabled to False
In about:config, set loop.enabled to False

Scroll down to the first entry labeled "gfx.font," or instead type "gfx.font" in the "Filter" text box at the top of the screen to automatically scroll to the proper section. Locate the "gfx.font_rendering.directwrite.enabled" entry and double-click it to change the value from "False" to "True."
3. Right-click the the entry and click "New." Select the "Integer" option. Type the phrase "mozilla.widget.render-mode" in the "Name" text box and click "OK." Type "6" in the "Value" text box and click "OK."

Set browser.cache.disk.enable to false
Set browser.cache.memory.enable to true
Set browser.cache.memory.capacity to 65536
Set browser.sessionstore.interval to 15000000
Set gfx.font_rendering.cleartype_params.rendering_mode to 5

Create New > Integer > content.notify.interval to 500000
Create New > Boolean > content.notify.ontimer to true
Create New > Integer > content.switch.threshold to 250000
Create New > Boolean > content.interrupt.parsing to false
Create New > Boolean > javascript.options.jit.chrome to true
Create New > Boolean > javascript.options.jit.content to true

dom.gamepad.extensions.enabled to false
extensions.formautofill.addresses.enabled to false
extensions.formautofill.available
extensions.formautofill.creditCards.available to false
extensions.formautofill.creditCards.enabled to false
extensions.formautofill.firstTimeUse to false
extensions.formautofill.heuristics.enabled to false
extensions.formautofill.section.enabled to false
extensions.pocket.api
extensions.pocket.enabled to false
extensions.pocket.site
extensions.screenshots.disabled to true
extensions.webcompat-reporter.enabled to false
media.navigator.enabled to false
media.peerconnection.enabled to false
network.http.max-persistent-connections-per-server to 12
geo.enabled to false
geo.wifi.uri
geo.wifi.xhr.timeout to 1
network.dns.disablePrefetch to true
network.prefetch-next to false
dom.webnotifications.enabled to false
dom.push.enabled to false
browser.cache.disk.enable to false
browser.cache.offline.capacity to 0
browser.cache.offline.enable to false
browser.cache.disk_cache_ssl to false
browser.cache.memory.enable to true
network.trr.mode to 2
network.trr.uri to https://mozilla.cloudflare-dns.com/dns-query
network.security.esni.enabled to true
browser.tabs.allowTabDetach value to false
Create New > Boolean > dom.image-lazy-loading.enabled to true
layout.css.dpi to 0

Create New > Boolean > dom.w3c.touch_events.enable to true
general.useragent.site_specific_override to false
Create New > String > general.useragent.overrid to
Mozilla/5.0 (X11; Linux; Nexus 7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chromium/65.0.3325.181 Safari/537.36

Verify Integrity của Places Database trong about:support

Fix firefox-esr ở 120 DPI chỉnh about:config dòng layout.css.devPixelsPerPx thành 1.25

Trong firefox-esr, mở touch gestures cho firefox-esr bằng cách thêm MOZ_USE_XINPUT2 DEFAULT=1 vào /etc/security/pam_env.conf, vào about:config sửa dom.w3c.touch_events.enabled thành 1. Xem youtube thì cài addons h264ify, nên để ở quality 360p-480p không bị giật và laggy hình.

browser.snapshots.limit to 5
browser.gesture.pinch.in to cmd_fullZoomReduce
browser.gesture.pinch.out to cmd_fullZoomEnlarge
browser.gesture.pinch.latched to false
browser.gesture.pinch.threshold to 35

firefox mojave theme:
https://github.com/vinceliuice/Mojave-gtk-theme/tree/master/src/other/firefox

Move chrome cache và firefox cache đến ramdisk tho link bên dưới:
https://www.omgubuntu.co.uk/2010/11/move-google-chrome-cache-to-ramdisk

https://askubuntu.com/questions/99506/what-can-i-move-to-ram-drive-to-have-the-system-working-faste

Căn cho các apps chạy QT đúng tỷ lệ màn hình bằng cách thêm
QT_SCALE_FACTOR=2
QT_AUTO_SCREEN_SCALE_FACTOR=2
Vào /etc/environment

Tạo shortcut xoay màn hình thủ công dùng xrandr, xinput, calibration

$ sudo apt-get install xrandr xinput calibration

Tạo desktop entries

$ nano ~/rotate.desktop

[Desktop Entry]
Type=Application
Terminal=false
Icon=btsync-user
Name=Rotate Screen
Exec=/home/<username>/rotate-screen
Name[en_US]=Rotate Screen

Tạo file script rotate-screen

$ nano ~/rotate-screen

#!/bin/sh
TouchscreenDevice='elan-touchscreen'

if [ "$1" = "--help" ] || [ "$1" = "-h" ] ; then
echo 'Usage: rotate-screen.sh [OPTION]'
echo
echo 'This script rotates the screen and touchscreen input 90 degrees each time it is called,'
echo 'also disables the touchpad, and enables the virtual keyboard accordingly'
echo
echo Usage:
echo ' -h --help display this help'
echo ' -j (just horizontal) rotates the screen and touchscreen input only 180 degrees'
echo ' -n always rotates the screen back to normal'
exit 0
fi

screenMatrix=$(xinput --list-props "$TouchscreenDevice" | awk '/Coordinate Transformation Matrix/{print $5$6$7$8$9$10$11$12$NF}')

# Matrix for rotation
# ⎡ 1 0 0 ⎤
# ⎜ 0 1 0 ⎥
# ⎣ 0 0 1 ⎦
right='1 0 0 0 1 0 0 0 1'
right_float='1.000000,0.000000,0.000000,0.000000,1.000000,0.000000,0.000000,0.000000,1.000000'

#⎡ -1 0 1 ⎤
#⎜ 0 -1 1 ⎥
#⎣ 0 0 1 ⎦
left='-1 0 1 0 -1 1 0 0 1'
left_float='-1.000000,0.000000,1.000000,0.000000,-1.000000,1.000000,0.000000,0.000000,1.000000'

# 90° to the left
# ⎡ 0 -1 1 ⎤
# ⎜ 1 0 0 ⎥
# ⎣ 0 0 1 ⎦
normal='0 -1 1 1 0 0 0 0 1'
normal_float='0.000000,-1.000000,1.000000,1.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,1.000000'

# 90° to the right
#⎡ 0 1 0 ⎤
#⎜ -1 0 1 ⎥
#⎣ 0 0 1 ⎦
inverted='0 1 0 -1 0 1 0 0 1'
inverted_float='0.000000,1.000000,0.000000,-1.000000,0.000000,1.000000,0.000000,0.000000,1.000000'

if [ $screenMatrix == $normal_float ] && [ "$1" != "-n" ]
then
echo "90° to the left"
xrandr --output LVDS-1 --rotate left
xinput set-prop "$TouchscreenDevice" --type=float "Coordinate Transformation Matrix" -1 0 1 0 -1 1 0 0 1
# Remove hashtag below if you want pop-up the virtual keyboard
#onboard &
elif [ $screenMatrix == $inverted_float ] && [ "$1" != "-j" ] && [ "$1" != "-n" ]
then
echo "Upside down"
xrandr --output LVDS-1 --rotate right
xinput set-prop "$TouchscreenDevice" --type=float "Coordinate Transformation Matrix" 1 0 0 0 1 0 0 0 1
#killall onboard
elif [ $screenMatrix == $left_float ] && [ "$1" != "-j" ] && [ "$1" != "-n" ]
then
echo "90° to the right"
xrandr --output LVDS-1 --rotate inverted
xinput set-prop "$TouchscreenDevice" --type=float "Coordinate Transformation Matrix" 0 1 0 -1 0 1 0 0 1
#killall onboard
else
echo "Back to normal"
xrandr --output LVDS-1 --rotate normal
xinput set-prop "$TouchscreenDevice" --type=float "Coordinate Transformation Matrix" 0 -1 1 1 0 0 0 0 1
#killall onboard
fi

$ sudo chmod +x ~/rotate-screen

$ sudo bash ~/rotate-screen

Tạo file update_script.sh hoặc gõ từng lệnh dùng quyền sudo su trong terminal

$ nano ~/update_script.sh

#!/bin/sh

chmod -R a+rwX,o-w /home/[username]

chown -R [username]:[username] /home/[username]

usermod -aG sudo [username]

apt-get install systemd-shim

echo "session required pam_systemd.so" >> /etc/pam.d/lxdm

chmod o+x /usr/lib/dbus-1.0/dbus-daemon-launch-helper

apt-get install --reinstall dbus

chown -R man:root /var/cache/man

chmod 755 /var

chmod 755 /var/cache

$ sudo chmod +x ~/update_script.sh

$ sudo bash ~/update_script.sh

Fix con trỏ xoay ngược ở màn hình login
Chỉnh cursor xoay đúng với màn hình login:

Ví dụ: có cursor theme là thư mục ~/capitaine-cursors

$ sudo cp ~/capitaine-cursors /usr/share/icons

$ sudo mkdir /usr/share/icons/default

$ sudo nano /usr/share/icons/default/index.theme

[Icon Theme]
Name=Default
Comment=Default Cursor Theme
Inherits=capitaine-cursors

ANDRIOD:
ondemand governor:

ignore_nice_load=0
io_is_busy=0
powersave_bias=0
sampling_down_factor=1
sampling_rate=10000
sampling_rate_min=10000
up_threshold=95

conservative governor:

down_threshold=20
freq_step=5
ignore_nice_load=0
sampling_down_factor=1
sampling_rate=300000
sampling_rate_min=200000
up_threshold=80

interactive governor:

above_hispeed_delay=20000
boost=0
boost_factor=0
core_lock_count=0
core_lock_period=200000
go_hispeed_load=85
go_maxspeed_load=99
hispeed_freq=4294967295
input_boost=0
io_is_busy=0
max_boost=0
min_core_keep=2
min_sample_time=0
sustain_load=0
timer_rate=20000

intelliactive governor:
above_hispeed_delay=40000
boost=0
boostpulse=
boostpulse_duratiom=80000
go_hispeed_load=95
hispeed_freq=1000000
io_is_busy=1
min_sample_time=20000
sampling_down_factor=20000
sync_freq=475000
target_loads=90
timer_rate=10000
timer_slack=40000
two_phase_freq=475000,513000,620000,860000
up_threshold_any_cpu_freq=860000
up_threshold_any_cpu_load=85

UBUNTU:
conservative governor:

down_threshold=20
freq_step=5
ignore_nice_load=0
sampling_down_factor=1
sampling_rate=300000
sampling_rate_min=200000
up_threshold=80

ondemand governor:

ignore_nice_load=0
io_is_busy=0
powersave_bias=0
sampling_down_factor=1
sampling_rate=300000
sampling_rate_min=30000
up_threshold=95

interactive governor:

above_hispeed_delay=20000
boost=0
boost_factor=0
go_hispeed_load=85
go_maxspeed_load=85
hispeed_freq=1300000
input_boost=0
io_is_busy=0
max_boost=0
min_sample_time=30000
sustain_load=0
timer_rate=20000

Control CPU frequency match with thermal, using shell scripts

https://github.com/Sepero/temp-throttle/tree/4e6fa06ea036129c4a815fc5d4494556578624e1

TEMPERATURE_PATH="/sys/kernel/debug/tegra_thermal/temp_tj

step freq throttle 400000

Low_temp=max_temp -1

sleep 1

$ sh temp_throttle.sh 59

https://www.mediafire.com/file/op6ehqt2fzonsuy/Archlinux on Nexus7

4 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

LuxiTD
ĐẠI BÀNG
3 năm
LuxiTD
ĐẠI BÀNG
3 năm
LuxiTD
ĐẠI BÀNG
2 năm
Update new virtual memory and kernel params, cpufreq
LuxiTD
ĐẠI BÀNG
2 năm
Nhiệt độ và cpu xung Tegra30L
Screenshot_20210715-100010_1.jpg

Xu hướng

Bài mới

  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2023 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019