Trung tâm điều hành thông minh từ Viettel. Không biết bao giờ mới áp dụng vào đời sống thực tế
Trung tâm điều hành thông minh từ Viettel. Không biết bao giờ mới áp dụng vào đời sống thực tế
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Trung tâm điều hành thông minh từ Viettel. Không biết bao giờ mới áp dụng vào đời sống thực tế
Giống bên China
Khoảng 50năm nữa! Bao giờ các quan no đủ
Xã hội bình yên quá - chính quyền ko chịu nổi đâu!
vì vậy viễn cảnh đó có mà mơ đi nhé!