Oled 120hz, chỉ 8 củ Xperia 10 IV
Oled 120hz, chỉ 8 củ Xperia 10 IV
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Oled 120hz, chỉ 8 củ Xperia 10 IV
Xấu và k ngon. Thêm xíu ss a73 ngon hơn
@thanhly7479 Ơ kìa