Cấu hình thì miễn bàn rồi
Cấu hình thì miễn bàn rồi
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Cấu hình thì miễn bàn rồi
Người ta chỉ bàn về cái giá thôi 😃
Không mua Sony để tiền mua iPhone / Samsung đáng giá hơn nhiều 😁
Cười vô mặt