TTBC23
À Lôiiiiii
À Lôiiiiii
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
À Lôiiiiii
Một người được lòng người hâm mộ nhưng nói về kỹ năng thì không xứng
@Bạch Thị Tủn Kỹ năng về gì ông. Flow, nhịp, chơi vần, lyric, cách trình diễn hay gì nữa? Ý t là ông đánh giá thấp phần nào?