Amazon có thể sẽ chọn ngày 21-22 tháng 6 làm ngày cho Prime Day năm 2021!
Amazon có thể sẽ chọn ngày 21-22 tháng 6 làm ngày cho Prime Day năm 2021!
Amazon có thể sẽ chọn ngày 21-22 tháng 6 làm ngày cho Prime Day năm 2021!
Ngay ngày sinh nhật vk luôn 😆😆
Dc quá!