TTBC23
Anh em cưỡi trâu bao giờ chưa?
Anh em cưỡi trâu bao giờ chưa?
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Anh em cưỡi trâu bao giờ chưa?
Rồi gã. Trâu, bò luôn
Giờ già cưỡi người luôn
@N-Đ-H Cưỡi người nào vậy
Sư tử còn cưỡi nữa là trâu😂