Ảnh thumbail không hiển thị, do đang bị lỗi hay mạng chậm vậy ta?
Ảnh thumbail không hiển thị, do đang bị lỗi hay mạng chậm vậy ta?
Ảnh thumbail không hiển thị, do đang bị lỗi hay mạng chậm vậy ta?
Mạng rồi
Mạng lag thôi bác ơi!!!!
Lúc nào chả vậy.
Mạng chậm nha