TTBC23
Chị... bừng tỉnh giấc ban mai
Chị... bừng tỉnh giấc ban mai Tiếng chim buổi sớm hót ngoài vườn xanh Giục cho lộc biếc lớn nhanh Giục cho chùm quả trên cành chín mau.
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Chị... bừng tỉnh giấc ban mai
Tiếng chim buổi sớm hót ngoài vườn xanh
Giục cho lộc biếc lớn nhanh
Giục cho chùm quả trên cành chín mau.