Chim Paradise Flycatcher Ấn Độ cần khoảng một tuần để xây tổ, sử dụng các vật liệu như cành cây và mạng nhện. Chúng chăm sóc con non của mình trong khoảng 10-12 ngày trước khi cho chúng tập bay. [:movie_camera: Video: A.R.Samim Shaikh]
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Chim Paradise Flycatcher Ấn Độ cần khoảng một tuần để xây tổ, sử dụng các vật liệu như cành cây và mạng nhện. Chúng chăm sóc con non của mình trong khoảng 10-12 ngày trước khi cho chúng tập bay.
[🎥 Video: A.R.Samim Shaikh]
Chym
@Tú Bán Sách
Cười vô mặt
@Tú Bán Sách Ch.im hoặc C.u mới đúng chớ nhẩy, vui vẻ fen ey, ahihi
@Tú Bán Sách Ch.im hoặc C.u mới đúng chớ nhẩy, vui vẻ fen ey, ahihi
Hy lại khoe chym Hy à?
Yêu quá
@Mig cường kích! Sừng vi ai pi đó anh 🤣
@Huy Nguyễn 1995 Vi ai pi là vì ai pín á! Khó hỉu lắm Hy?
Khôn như mày :D
@Mig cường kích!
Cười ra nước mắt
@Huy Nguyễn 1995 Ờ hen VIP....người đặc biệt quan trọng như anh Bày là anh hảy @NghiepTranVINA ha!
Mày vui tính vãi