Chồ ôi, ai, ai định tấn công tài khoản nai-sừ lí-mịt-tịt ề-đích-sần của mig thế :v
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.