Có bao nhiêu hạt photon trong toàn bộ vũ trụ? Câu trả lời hẳn sẽ khiến bạn kinh ngạc!
Có bao nhiêu hạt photon trong toàn bộ vũ trụ? Câu trả lời hẳn sẽ khiến bạn kinh ngạc!
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Có bao nhiêu hạt photon trong toàn bộ vũ trụ? Câu trả lời hẳn sẽ khiến bạn kinh ngạc!
Hỏi chơi cho vui, chứ vũ trụ bao la con người làm sao đếm nổi.