Có cái để trưng trên bàn rồi
Có cái để trưng trên bàn rồi Nhưng có vẻ hơi hại màn hình lắm :))
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Có cái để trưng trên bàn rồi
Nhưng có vẻ hơi hại màn hình lắm 😆
hy vọng có trên ipados thì hay hơn