Cứ mỗi chiếc Vision Pro làm ra, Apple lại phải trả cho Sony 1 nửa tiền sắm linh kiện
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.