CUỘC THI CÓ THƯỞNG ĐỢT 1 Tốc ký Chữ Việt Nhanh & Kiểu gõ siêu nhanh Cvnss4.0
Chữ Việt Nhanh
một tháng trướcBình luận: 51Lượt xem: 1.064
71. Buồng không lạnh ngắt như tờ,
72. Dấu xe ngựa đã rêu lờ mờ xanh.

Bùz kôg lạh wăt như tờ,
Zấu xe wựa dã rêu lờ mờ xah.

Bùz kôg lạh wăt như tờ,
Zấu xe wựa dã rêu lờ mờ xah.

Đỗ Thị Thanh Nguyệt - 53498
Mình chưa quen với chữ kiểu này
73. Khóc than khôn xiết sự tình,
74. Khéo vô duyên ấy là mình với ta.

Koc than kôn xid sự tìh,
Kéo vô zyl ấy là mìh với ta.

Koc than kony xidb suh tihl,
Keoj voy zyly ayb lal mihl voix ta.

Lê Hà Mỹ Phương - 51479
75. Đã không duyên trước chăng mà,
76. Thì chi chút ước gọi là duyên sau.

Dã kôg zyl trưs chăg mà,
Thì chi chut ưs gọi là zyl sau.

Das kogy zyly trusx chago mal,
Thil chi chut usx goir lal zyly sau.

Nguyễn Bình Anh Thi - 19470
77. Sắm xanh nếp tử xe châu,
78. Vùi nông một nấm mặc dầu cỏ hoa.

Sắm xah nêp tử xe châu,
Vùi nôg một nấm mặc zầu cỏ hoa.

Samx xahp nepb tuv xe chauy,
Vuil nogy motf namb mach zaud coz hoa.

Đặng Thị Thu Hà - 75183
79. Trải bao thỏ lặn ác tà,
80. ấy mồ vô chủ, ai mà viếng thăm!

Trải bao thỏ lặn ac tà,
ấy mồ vô chủ, ai mà víz thăm!

Traiz bao thoz lanh ac tal,
ayb mod voy chuz, ai mal vizb thamo!

Lê Khắc Khải - 04599
81. Lòng đâu sẵn mối thương tâm,
82. Thoắt nghe Kiều đã đầm đầm châu sa.

Lòg dâu sẵn mối thưz tâm,
Thắd we Cìw dã dầm dầm châu sa.

Logl dauy sanw moib thuzo tamy,
Thadx we Ciwd das damd damd chauy sa.

Lê Thị Trúc Ly - 09595
83. Đau đớn thay phận đàn bà!
84. Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung.

Dau dớn thay fận dàn bà!
Lời rằg bạc mệh cũg là lời chug.

Dau donx thay fanf danl bal!
Loik ragk bacr mehf cugs lal loik chugp.

Giáp Tiến Đại - 40674
85. Phũ phàng chi bấy hoá công,
86. Ngày xanh mòn mỏi má hồng phôi pha.

Fũ fàg chi bấy hoá côg,
Wày xah mòn mỏi má hồg fôi fa.

Fus fagl chi bayb hoaj cogy,
Wayl xahp monl moiz maj hogd foiy fa.

Đỗ Thế Đạt - 56426
87. Sống làm vợ khắp người ta,
88. Khéo thay thác xuống làm ma không chồng.

Sốg làm vợ kăp wừj ta,
Kéo thay thac xúz làm ma kôg chồg.

Sogb laml voh kapx wujk ta,
Keoj thay thac xuzb laml ma kogy chogd.

Nguyễn Đức Trung - 22931
89. Nào người phượng chạ loan chung,
90.. Nào người tích lục tham hồng là ai ?
Nào wừj fựz chạ lol chug,
Nào wừj tik lục tham hồg là ai ?
Naol wujk fuzh char lolp chugp,
Naol wujk tikp lucr tham hogd lal ai ?
Nguyễn Ngọc Phượng - 66788
91. Đã không kẻ đoái người hoài,
92. Sẵn đây ta kiếm một vài nén hương.

Dã kôg cẻ dój wừj hòj,
Sẵn dây ta cív một vài nén hưz.

Das kogy cez dojj wujk hojl,
Sanw dayy ta civb motf vail nenj huzo.

Nguyễn Chí Tôn - 78724
  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2020 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: 209 Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TP.HCM
  • Số điện thoại: 02862713156
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019