Bàn chải điện Sonic WhiteningCUỘC THI CÓ THƯỞNG ĐỢT 6 Chữ Việt Nhanh & Chữ VN Song Song 4.0
2 thángBình luận: 78
561 Ngại ngùng một bước một xa,
562 Một lời trân trọng châu sa mấy hàng.

Wại wùg một bưs một xa,
Một lời trân trọg châu sa mấy hàg

Wair wugl motf busx motf xa,
Motf loik trany trogr chauy sa mayb hagl.

nguyễn thị thanh nhàn 80276
563 Buộc yên quảy gánh vội vàng,
564 Mối sầu xẻ nửa bước đường chia hai .

Bụs il qảy gáh vội vàg,
Mối sầu xẻ nửa bưs dừz chia hai .

Busf ily qayz gahj voif vagl,
Moib saud xez nuav busx duzk chia hai .

NGUYEN THIEN TOAN 90470
565. Buồn trông phong cảnh quê người,
566 Đầu cành quyên nhặt cuối trời nhạn thưa .

Bùl trôg fog cảh qê wừj,
Dầu càh qyl nhặt cúj trời nhạn thưa .

Buld trogy fogp cahz qey wujk,
Daud cahl qyly nhath cujb troik nhanr thuao .

Nguyễn Ngọc Bảo Quyên 24813
567 Não người cữ gió tuần mưa,
568 Một ngày nặng gánh tương tư một ngày .

Não wừj cữ jó tầl mưa,
Một wày nặg gáh tưz tư một wày .

Naos wujk cuw joj tald muao,
Motf wayl nagh gahj tuzo tuo motf wayl .

Nguyễn Phước Minh - 79927
569 Nàng còn đứng tựa hiên tây,
570.. Chín hồi vấn vít như vầy mối tơ.


Nàg còn dứg tựa hil tây,
Chín hồi vấn vit như vầy mối tơ.

Nguyễn Thị Minh Trang - 46887
hack kit
ĐẠI BÀNG
1 tháng
571 Trông chừng khói ngất song thưa,
572 Hoa trôi trác thắm, liễu xơ xác vàng.

Trôg chừg kói wât sog thưa,
Hoa trôi trac thắm, lĩw xơ xac vàg.

Trogy chugk koij watb sogp thuao,
Hoa troiy trac thamx, liwg xoo xac vagl.


LÊ HOÀNG HIỆP 56265
573 Tần ngần dạo gót lầu trang,
574Một đoàn mừng thọ ngoại hương mới về,

Tần wần zạo got lầu trag,
Một dòl mừg thọ wọj hưz mới về,

Tand wand zaor got laud tragp,
Motf doll mugk thor wojr huzo moix ved,

nguyễn tấn triều - 68399
BABE012
ĐẠI BÀNG
1 tháng
575.. Hàn huyên chưa kịp giãi dề,
576 Sai nha bỗng thấy bốn bề xôn xao.

Hàn hyl chưa cịp jãi zề,
Sai nha bỗg thấy bốn bề xôn xao.
Hanl hyly chuao cipr jais zed,
Sai nha bogg thayb bonb bed xony xao.

Nguyễn Toàn Thiện - 30556
577 Người nách thước, kẻ tay đao;
578 Đầu trâu mặt ngựa ào ào như sôi.

Wừj nak thưs, cẻ tay dao;
Dầu trâu mặt wựa ào ào như sôi.
Wujk nakp thusx, cez tay dao;
Daud trauy math wuah aol aol nhuo soiy.

Nguyễn Văn Phong - 18106
jupiter-01
ĐẠI BÀNG
1 tháng
579 Già giang một lão một trai,
580.. Một dây vô lại buộc hai thâm tình.

Jà jag một lão một trai,
Một zây vô lại bụs hai thâm tìh.

Jal jagp motf laos motf trai,
Motf zayy voy lair busf hai thamy tihl.

NGUYỄN THỊ PHƯỢNG
Phần II:
581: Đầy nhà vang tiếng ruồi xanh
582: Rụng rời khung dệt, tan tành gói may.
1, CVN
581: Dầy nhà vag tíz rùj xah,
582: Rụg rời kug zệt, tan tàh gói may.
2, 4.0
581: Dayd nhaL vagp tizb rujd xahp
582: Rugr roik kugp zetf, tan tahL goij may
Trương Thị Như Ý: SMM: 13169
1d, 2b, 3c, 4c,5a, 6b,7d, 8c, 9b,10c
Phần II:
581: Đầy nhà vang tiếng ruồi xanh
582: Rụng rời khung dệt, tan tành gói may.
1, CVN
581: Dầy nhà vag tíz rùj xah,
582: Rụg rời kug zệt, tan tàh gói may.
2, 4.0
581: Dayd nhaL vagp tizb rujd xahp
582: Rugr roik kugp zetf, tan tahL goij may
Trương Thị Như Ý: SMM: 13169
Tên: Lê Diệu Ny
Phần 2:
589: Một nhà hoảng hốt ngẩn ngơ
Một nhà hỏz hôt wẩn wơ (CVN)
Motf nhaL hozz hotb wanq woo (4.0)
590: Tiếng oan dậy đất án ngờ lòa mây.
Tíz oL zậy dât án wờ lòa mây (CVN)
Tizb oL zayF datb anj wok loaL mayY (4.0)
* Lê Diệu Ny: SMM: 69761
Tên: Quang Ngọc
Phần 2:
591: Hạ từ van lay suốt ngày
592: Điếc tai lần tuất phủ tay tồi tàn.
=> 591: Hạ từ van lạy sud wày ( CVN)
HaR tuk van LayR sudb wayL (4.0)
592: Dis tai Lân tâd fủ tay tồi tàn (CVN)
Disb tai Lany tadb fuz tay toid tanL (4.0)
TRƯƠNG QUANG NGỌC: SMM:94979
Tên: Quang Ngọc
Phần 2:
591: Hạ từ van lay suốt ngày
592: Điếc tai lần tuất phủ tay tồi tàn.
=> 591: Hạ từ van lạy sud wày ( CVN)
HaR tuk van LayR sudb wayL (4.0)
592: Dis tai Lân tâd fủ tay tồi tàn (CVN)
Disb tai Lany tadb fuz tay toid tanL (4.0)
TRƯƠNG QUANG NGỌC: SMM:94979
Phần 2
Tên: Trương Hồng Sơn
593: Rường cao rút ngược dây oan
Rừz cao rut wựs zây oL (CVN)
Ruzk cao Rut wush zayy oL (4.0)
594: Dẫu là đá cũng nát gan lọ người.
Zẫu là dá cũg nat gan lo wừJ (CVN)
Zaug laL dạ cugs nat gan loR wujk (4.0)
Trương Hồng Sơn: 08354
NGUYỄN THỊ THUÝ PHƯỢNG
Phần 2:
599: Sao cho cốt nhục vẹn tuyền,
600: Trong khi ngộ biến tòng quyền biết sao.
1, CVN
599: Sao cho côt nhục vẹn tỳL,
600: Trog ki wộ bíL tòg qỳL bid sao.
2, chuw 4.0;
599: Sao cho cotb nhucR venR tyLd,
600: Trogp ki woF biLb togL qyLd bidb sao.
Nguyễn Thị Thuý Phượng: 80668
Phần 2
601: Duyên hội ngộ , đức cù lao
602: Bên tình bên hiếu , bên nào nặng hơn ?
1/ cvn
601: zyl hội w ộ , dưc cù lao
602: Bên tìh bên híw, bên nào nặg hơn ?
2/ chuw 4.0
601: zyly hoif wof, ducx cul Lao
602: Beny tihl beny hiwb, beny naol nagh hono

NGUYỄN THỊ THU HÀ
SMM 73814
Tên: Nguyễn Thái Khoa
Phần:2
607: Họ Chung có kẻ lại già,
608: Cũng Trong nha dịch lại là từ tâm
607: Họ Chug có cẻ lại jà. (CVN)
Hor Chugp coj cez laiR jaL(4.0)
608: Cũg trog nha zịk lại là từ tâm (CVN)
Cugs trogp nha zikR lair laL tuk tamy(4.0)
Họ tên:Nguyễn Thái Khoa
SMM:24798


Tải app Tinh tế

Tải app Tinhte - Theo dõi thông tin mà bạn yêu thích

Tải app TinhteTải app Tinhte
Tải app Tinh tế cho Android trên Google PlayTải app Tinh tế cho iPhone, iPad trên App Store

Đang theo dõi
  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2021 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: 209 Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TP.HCM
  • Số điện thoại: 02862713156
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019