TTBC23
Đen đẹp
Đen đẹp
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Đen đẹp
trắng vs ko màu sẽ k tróc sơn kk
Đẹp mấy cũng dùng ốp. Rồi thấy mỗi cái màn hình