Định mua cái ổ cứng này lưu Data, còn giải pháp nào hay không anh em, cho em xin, em xin cám ơn ^^
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.