TTBC23
Đơn giản nhưng rất hiệu quả, chia sẽ cho các con vợ, các con ghẹ nào anh em! Mà chia sẽ khéo khéo...
Đơn giản nhưng rất hiệu quả, chia sẽ cho các con vợ, các con ghẹ nào anh em! Mà chia sẽ khéo khéo ko nó tưởng chê nó xấu là tối ngủ nó cắt bỏ vô trụng bình thủy luôn thì toi! :rofl: https://youtube.com/shorts/pDzqp6u8Tvg
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Đơn giản nhưng rất hiệu quả, chia sẽ cho các con vợ, các con ghẹ nào anh em! Mà chia sẽ khéo khéo ko nó tưởng chê nó xấu là tối ngủ nó cắt bỏ vô trụng bình thủy luôn thì toi! 🤣

https://youtube.com/shorts/pDzqp6u8Tvg