Đúng luôn :D
Đúng luôn :D
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Đúng luôn 😁
Liệt kê xem được bao nhiêu cái bắt đầu mà ko suy nghĩ nhỉ 😁
Tiếc là tụi nó tới cổng trại mới đọc được Slogan này. Chắc ý là suy nghĩ trước khi bắt đầu vào cai nghiện
Photoshop còn xanh và non lắm.
Đừng sài hàng kém chất lượng. Đó là thông điệp phía sau.
Cười vô mặt