Giờ mới được trên tay. Trải nghiệm đeo rất ổn nha anh em. Không bị quá to và không bị nặng. Bản...
Giờ mới được trên tay. Trải nghiệm đeo rất ổn nha anh em. Không bị quá to và không bị nặng. Bản trail dây đen cam tìm khá khó.
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Giờ mới được trên tay. Trải nghiệm đeo rất ổn nha anh em. Không bị quá to và không bị nặng. Bản trail dây đen cam tìm khá khó.