Hướn dẫn in ra tên người like bài viết và Một số API của Facebook hay
ngo Nhut Truong
10 tháng trướcBình luận: 0Lượt xem: 470

Sẽ có dạng này:
https://graph.facebook. com/(id bài đăng)/reactions?fields=name&limit=1000&access_token=(token page)
Còn cách lấy token page thì là:
https://graph.facebook. com/me/accounts?fields=name,access_token&access_token=(token admin)

1: Đếm số tin nhắn đã gửi


<?php
https://graph.facebook.com/me/threads?limit=50&access_token=?>


<?php
https://graph.facebook.com/me/threads?limit=50&access_token=?>

——————————-
2: Xóa tin nhắn


<?php
https://graph.facebook.com/id_tu_api_dem_tin_nhan?access_token=&method=delete?>


<?php
https://graph.facebook.com/id_tu_api_dem_tin_nhan?access_token=&method=delete?>

——————————-
3: Lấy ds tất cả bạn bè


<?php
https://graph.facebook.com/fql?q=SELECT+uid,+name,+friend_count,+subscriber_count+FROM+user+WHERE+uid+IN+(SELECT+uid2+FROM+friend+WHERE+uid1+=+me())++ORDER+BY+rand()+LIMIT+5000&access_token=?>


<?php
https://graph.facebook.com/fql?q=SELECT+uid,+name,+friend_count,+subscriber_count+FROM+user+WHERE+uid+IN+(SELECT+uid2+FROM+friend+WHERE+uid1+=+me())++ORDER+BY+rand()+LIMIT+5000&access_token=?>

——————————-
4: lấy ds ban bè bị block, faq


<?php
https://graph.facebook.com/fql?q=SELECT+id,+can_post,+name+FROM+profile+WHERE+id+IN+(SELECT+uid2+FROM+friend+WHERE+uid1+=+me())+AND+name+=+"Facebook+User"+ORDER+BY+rand()+LIMIT+5000&access_token=?>


<?php
https://graph.facebook.com/fql?q=SELECT+id,+can_post,+name+FROM+profile+WHERE+id+IN+(SELECT+uid2+FROM+friend+WHERE+uid1+=+me())+AND+name+=+"Facebook+User"+ORDER+BY+rand()+LIMIT+5000&access_token=?>

——————————-
5: lấy danh sách lời mời kết bạn


&lt;?php
https://graph.facebook.com/?access_token=&amp;batch=[{"name":+"friendrequests",+"method":"GET",+"relative_url":"v1.0/me/friendrequests?limit=5000"},+{"method":"GET",+"relative_url":"fql?q=SELECT+uid,+name,+mutual_friend_count,+sex+FROM+user+WHERE+uid+IN+({result=friendrequests:$.data[*].from.id})"}]&amp;include_headers=false&amp;method=post?&gt;


&lt;?php
https://graph.facebook.com/?access_token=&amp;batch=[{"name":+"friendrequests",+"method":"GET",+"relative_url":"v1.0/me/friendrequests?limit=5000"},+{"method":"GET",+"relative_url":"fql?q=SELECT+uid,+name,+mutual_friend_count,+sex+FROM+user+WHERE+uid+IN+({result=friendrequests:$.data[*].from.id})"}]&amp;include_headers=false&amp;method=post?&gt;

——————————-
6: graph api search mọi người


&lt;?php
https://graph.facebook.com/search?type=user&amp;q=tu_khoa_tim_kiem&amp;limit=gioi_han_toi_da&amp;fields=id,name&amp;access_token=?&gt;


&lt;?php
https://graph.facebook.com/search?type=user&amp;q=tu_khoa_tim_kiem&amp;limit=gioi_han_toi_da&amp;fields=id,name&amp;access_token=?&gt;

——————————-
7: trang


&lt;?php
https://graph.facebook.com/search?type=page&amp;q=tu_khoa_tim_kiem&amp;limit=gioi_han_toi_da&amp;=id,name,icon&amp;access_token=?&gt;


&lt;?php
https://graph.facebook.com/search?type=page&amp;q=tu_khoa_tim_kiem&amp;limit=gioi_han_toi_da&amp;=id,name,icon&amp;access_token=?&gt;

——————————-
8: nhóm


&lt;?php
https://graph.facebook.com/search?type=group&amp;q=tu_khoa_tim_kiem&amp;limit=gioi_han_toi_da&amp;=id,name,icon&amp;access_token=?&gt;&lt;?php
https://graph.facebook.com/search?type=group&amp;q=tu_khoa_tim_kiem&amp;limit=gioi_han_toi_da&amp;=id,name,icon&amp;access_token=?&gt;

——————————-
9: scan nhóm đang làm admin+ tham gia


&lt;?php
https://graph.facebook.com/?method=post&amp;access_token=&amp;batch=[{"method":"GET","relative_url":"me"},+{"method":"GET","relative_url":"me/groups?fields=icon,administrator,name%26limit=5000"}]&amp;include_headers=false?&gt;&lt;?php
https://graph.facebook.com/?method=post&amp;access_token=&amp;batch=[{"method":"GET","relative_url":"me"},+{"method":"GET","relative_url":"me/groups?fields=icon,administrator,name%26limit=5000"}]&amp;include_headers=false?&gt;

——————————-
10: scan nhóm đang tham gia


&lt;?php
https://graph.facebook.com/?method=post&amp;access_token=&amp;batch=[{"method":"GET","relative_url":"me"},+{"method":"GET","relative_url":"me/groups?fields=icon,administrator,name%26limit=5000"}]&amp;include_headers=false?&gt;&lt;?php
https://graph.facebook.com/?method=post&amp;access_token=&amp;batch=[{"method":"GET","relative_url":"me"},+{"method":"GET","relative_url":"me/groups?fields=icon,administrator,name%26limit=5000"}]&amp;include_headers=false?&gt;


——————————-
11: đếm like trang


&lt;?php
https://graph.facebook.com/fql?q=SELECT+page_id,+name,+fan_count,+access_token+FROM+page+WHERE+page_id+IN+(SELECT+page_id+FROM+page_admin+WHERE+uid+=+me()+ORDER+by+rand()+LIMIT+5000)&amp;access_token=?&gt;&lt;?php
https://graph.facebook.com/fql?q=SELECT+page_id,+name,+fan_count,+access_token+FROM+page+WHERE+page_id+IN+(SELECT+page_id+FROM+page_admin+WHERE+uid+=+me()+ORDER+by+rand()+LIMIT+5000)&amp;access_token=?&gt;

——————————-
12: gửi tin nhắn theo list id


&lt;?php
https://graph.facebook.com/me/threads?locale=en_US&amp;to=[{"type":"id","id":"4","id":"4"}]&amp;method=post&amp;return_structure=true&amp;message=1&amp;link=2&amp;name=3&amp;picture=4&amp;description=5&amp;access_token=?&gt;&lt;?php
https://graph.facebook.com/me/threads?locale=en_US&amp;to=[{"type":"id","id":"4","id":"4"}]&amp;method=post&amp;return_structure=true&amp;message=1&amp;link=2&amp;name=3&amp;picture=4&amp;description=5&amp;access_token=?&gt;

——————————-
13: mời thích trang


&lt;?php
https://graph.facebook.com/idTrang/invited?method=post&amp;invitee_id=id_can_moi&amp;access_token=?&gt;&lt;?php
https://graph.facebook.com/idTrang/invited?method=post&amp;invitee_id=id_can_moi&amp;access_token=?&gt;

14: mời tham gia sự kiện


&lt;?php
https://graph.facebook.com/idSuKien/invited?method=post&amp;users=id_can_moi&amp;access_token=?&gt;&lt;?php
https://graph.facebook.com/idSuKien/invited?method=post&amp;users=id_can_moi&amp;access_token=?&gt;

——————————-
15: comment tag


&lt;?php
https://graph.facebook.com/172689179864813/comments?method=post&amp;access_token=&amp;message=123+@[id_bb:0]+@[id_bb:0]?&gt;&lt;?php
https://graph.facebook.com/172689179864813/comments?method=post&amp;access_token=&amp;message=123+@[id_bb:0]+@[id_bb:0]?&gt;

——————————-
16: share post lên tường bạn bè


&lt;?php
https://graph.facebook.com/id_bb/feed?locale=en_US&amp;method=post&amp;return_structure=true&amp;message=tin_nhan&amp;link=Link_share&amp;name=tieu_de_link&amp;picture=link_anh&amp;description=mo_ta&amp;caption=trang_muon_fake&amp;access_token=?&gt;&lt;?php
https://graph.facebook.com/id_bb/feed?locale=en_US&amp;method=post&amp;return_structure=true&amp;message=tin_nhan&amp;link=Link_share&amp;name=tieu_de_link&amp;picture=link_anh&amp;description=mo_ta&amp;caption=trang_muon_fake&amp;access_token=?&gt;

——————————-
17:share tag bạn bè


&lt;?php
https://graph.facebook.com/me/feed?method=post&amp;access_token=&amp;message=1&amp;link=2&amp;tags=id_bb,id_bb?&gt;&lt;?php
https://graph.facebook.com/me/feed?method=post&amp;access_token=&amp;message=1&amp;link=2&amp;tags=id_bb,id_bb?&gt;

——————————-
18: share post gr


<?php
https://graph.facebook.com/id_post_can_share/sharedposts?to=id_group&locale=e


<?php
https://graph.facebook.com/id_post_can_share/sharedposts?to=id_group&locale=e

Nguồn: Nhuttruong
  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2020 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: 209 Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TP.HCM
  • Số điện thoại: 02862713156
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019