Tinhte App

Tinhte App
iWork for iPhone/iPod .....ed by KynHotz@VNM
kyn_krai
9 năm trướcBình luận: 32Lượt xem: 9.010Pages:
$9.99
Category: Productivity
Updated: May 31, 2011
Current Version: 1.4
1.4
Size: 87.9 MB
Languages: English, Chinese, Danish, Dutch, Finnish, French, German, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish
Seller: Apple Inc.
© 2010 - 2011 Apple Inc.

Rated 4+

Requirements: Compatible with iPhone 3GS, iPhone 4, iPod touch (3rd generation), iPod touch (4th generation), and iPad. Requires iOS 4.2.8 or later.
Numbers:

$9.99
Category: Productivity
Updated: May 31, 2011
Current Version: 1.4
1.4
Size: 118 MB
Languages: English, Chinese, Danish, Dutch, Finnish, French, German, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish
Seller: Apple Inc.
© 2010 - 2011 Apple Inc.

Rated 4+

Requirements: Compatible with iPhone 3GS, iPhone 4, iPod touch (3rd generation), iPod touch (4th generation), and iPad. Requires iOS 4.2.8 or later.
Keynote:

$9.99
Category: Productivity
Updated: May 31, 2011
Current Version: 1.4
1.4
Size: 119 MB
Languages: English, Chinese, Danish, Dutch, Finnish, French, German, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish
Seller: Apple Inc.
© 2010 - 2011 Apple Inc.

Rated 4+

Requirements: Compatible with iPhone 3GS, iPhone 4, iPod touch (3rd generation), iPod touch (4th generation), and iPad. Requires iOS 4.2.8 or later.Download:

Code:
[URL]http://dl.dropbox.com/u/12977947/iPhone/Apps/Pages.ipa[/URL]
[URL][CENTER][URL="http://a5.mzstatic.com/us/r1000/029/Purple/00/a8/2f/mzl.ligcwwsi.175x175-75.jpg"][/URL][URL="http://a5.mzstatic.com/us/r1000/029/Purple/00/a8/2f/mzl.ligcwwsi.175x175-75.jpg"][IMG]http://a5.mzstatic.com/us/r1000/029/Purple/00/a8/2f/mzl.ligcwwsi.175x175-75.jpg[/IMG][/URL][URL="http://a1.mzstatic.com/us/r1000/034/Purple/42/f0/8d/mzl.jnldauuz.175x175-75.jpg"][/URL][URL="http://a1.mzstatic.com/us/r1000/034/Purple/42/f0/8d/mzl.jnldauuz.175x175-75.jpg"][IMG]http://a1.mzstatic.com/us/r1000/034/Purple/42/f0/8d/mzl.jnldauuz.175x175-75.jpg[/IMG][/URL][URL="http://a4.mzstatic.com/us/r1000/045/Purple/92/f8/1f/mzl.wusxwwsi.175x175-75.jpg"][/URL][URL="http://a4.mzstatic.com/us/r1000/045/Purple/92/f8/1f/mzl.wusxwwsi.175x175-75.jpg"][IMG]http://a4.mzstatic.com/us/r1000/045/Purple/92/f8/1f/mzl.wusxwwsi.175x175-75.jpg[/IMG][/URL]


Pages: 
  $9.99
  Category: Productivity
  Updated: May 31, 2011
  Current Version: 1.4
  1.4
  Size: 87.9 MB
  Languages: English, Chinese, Danish, Dutch, Finnish, French, German, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish
  Seller: Apple Inc.
  © 2010 - 2011 Apple Inc.

Rated 4+

Requirements: Compatible with iPhone 3GS, iPhone 4, iPod touch (3rd generation), iPod touch (4th generation), and iPad. Requires iOS 4.2.8 or later.

[URL="http://a4.mzstatic.com/us/r1000/050/Purple/40/03/e1/mzl.bcnpuhis.320x480-75.jpg"][/URL][URL="http://a4.mzstatic.com/us/r1000/050/Purple/40/03/e1/mzl.bcnpuhis.320x480-75.jpg"][IMG]http://a4.mzstatic.com/us/r1000/050/Purple/40/03/e1/mzl.bcnpuhis.320x480-75.jpg[/IMG][/URL]
[URL="http://a3.mzstatic.com/us/r1000/039/Purple/33/28/49/mzl.ccoshbzf.320x480-75.jpg"][/URL][URL="http://a3.mzstatic.com/us/r1000/039/Purple/33/28/49/mzl.ccoshbzf.320x480-75.jpg"][IMG]http://a3.mzstatic.com/us/r1000/039/Purple/33/28/49/mzl.ccoshbzf.320x480-75.jpg[/IMG][/URL]
[URL="http://a4.mzstatic.com/us/r1000/056/Purple/a7/50/45/mzl.bsjlfiaw.320x480-75.jpg"][/URL][URL="http://a4.mzstatic.com/us/r1000/056/Purple/a7/50/45/mzl.bsjlfiaw.320x480-75.jpg"][IMG]http://a4.mzstatic.com/us/r1000/056/Purple/a7/50/45/mzl.bsjlfiaw.320x480-75.jpg[/IMG][/URL]
[URL="http://a3.mzstatic.com/us/r1000/006/Purple/3a/75/e6/mzl.sogtvepz.320x480-75.jpg"][/URL][URL="http://a3.mzstatic.com/us/r1000/006/Purple/3a/75/e6/mzl.sogtvepz.320x480-75.jpg"][IMG]http://a3.mzstatic.com/us/r1000/006/Purple/3a/75/e6/mzl.sogtvepz.320x480-75.jpg[/IMG][/URL]
[URL="http://a5.mzstatic.com/us/r1000/049/Purple/81/4e/8c/mzl.qjnsdpqu.320x480-75.jpg"][/URL][URL="http://a5.mzstatic.com/us/r1000/049/Purple/81/4e/8c/mzl.qjnsdpqu.320x480-75.jpg"][IMG]http://a5.mzstatic.com/us/r1000/049/Purple/81/4e/8c/mzl.qjnsdpqu.320x480-75.jpg[/IMG][/URL]


Numbers:

  $9.99
  Category: Productivity
  Updated: May 31, 2011
  Current Version: 1.4
  1.4
  Size: 118 MB
  Languages: English, Chinese, Danish, Dutch, Finnish, French, German, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish
  Seller: Apple Inc.
  © 2010 - 2011 Apple Inc.

Rated 4+

Requirements: Compatible with iPhone 3GS, iPhone 4, iPod touch (3rd generation), iPod touch (4th generation), and iPad. Requires iOS 4.2.8 or later.

[URL="http://a4.mzstatic.com/us/r1000/008/Purple/b0/e8/ec/mzl.xieoqswf.320x480-75.jpg"][/URL][URL="http://a4.mzstatic.com/us/r1000/008/Purple/b0/e8/ec/mzl.xieoqswf.320x480-75.jpg"][IMG]http://a4.mzstatic.com/us/r1000/008/Purple/b0/e8/ec/mzl.xieoqswf.320x480-75.jpg[/IMG][/URL]
[URL="http://a1.mzstatic.com/us/r1000/039/Purple/a5/37/38/mzl.qwcxprrb.320x480-75.jpg"][/URL][URL="http://a1.mzstatic.com/us/r1000/039/Purple/a5/37/38/mzl.qwcxprrb.320x480-75.jpg"][IMG]http://a1.mzstatic.com/us/r1000/039/Purple/a5/37/38/mzl.qwcxprrb.320x480-75.jpg[/IMG][/URL]
[URL="http://a4.mzstatic.com/us/r1000/006/Purple/e3/fe/88/mzl.ardgkfyx.320x480-75.jpg"][/URL][URL="http://a4.mzstatic.com/us/r1000/006/Purple/e3/fe/88/mzl.ardgkfyx.320x480-75.jpg"][IMG]http://a4.mzstatic.com/us/r1000/006/Purple/e3/fe/88/mzl.ardgkfyx.320x480-75.jpg[/IMG][/URL]
[URL="http://a4.mzstatic.com/us/r1000/017/Purple/49/5b/51/mzl.paueiwnn.320x480-75.jpg"][/URL][URL="http://a4.mzstatic.com/us/r1000/017/Purple/49/5b/51/mzl.paueiwnn.320x480-75.jpg"][IMG]http://a4.mzstatic.com/us/r1000/017/Purple/49/5b/51/mzl.paueiwnn.320x480-75.jpg[/IMG][/URL]
[URL="http://a4.mzstatic.com/us/r1000/030/Purple/b5/80/3e/mzl.wphteqhm.320x480-75.jpg"][/URL][URL="http://a4.mzstatic.com/us/r1000/030/Purple/b5/80/3e/mzl.wphteqhm.320x480-75.jpg"][IMG]http://a4.mzstatic.com/us/r1000/030/Purple/b5/80/3e/mzl.wphteqhm.320x480-75.jpg[/IMG][/URL]


Keynote:

  $9.99
  Category: Productivity
  Updated: May 31, 2011
  Current Version: 1.4
  1.4
  Size: 119 MB
  Languages: English, Chinese, Danish, Dutch, Finnish, French, German, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish
  Seller: Apple Inc.
  © 2010 - 2011 Apple Inc.

Rated 4+

Requirements: Compatible with iPhone 3GS, iPhone 4, iPod touch (3rd generation), iPod touch (4th generation), and iPad. Requires iOS 4.2.8 or later.

[URL="http://a3.mzstatic.com/us/r1000/017/Purple/f5/fc/32/mzl.auolxhhj.320x480-75.jpg"][/URL][URL="http://a3.mzstatic.com/us/r1000/017/Purple/f5/fc/32/mzl.auolxhhj.320x480-75.jpg"][IMG]http://a3.mzstatic.com/us/r1000/017/Purple/f5/fc/32/mzl.auolxhhj.320x480-75.jpg[/IMG][/URL]
[URL="http://a4.mzstatic.com/us/r1000/060/Purple/9d/13/66/mzl.relruqzk.320x480-75.jpg"][/URL][URL="http://a4.mzstatic.com/us/r1000/060/Purple/9d/13/66/mzl.relruqzk.320x480-75.jpg"][IMG]http://a4.mzstatic.com/us/r1000/060/Purple/9d/13/66/mzl.relruqzk.320x480-75.jpg[/IMG][/URL]
[URL="http://a5.mzstatic.com/us/r1000/055/Purple/92/51/2f/mzl.qkrtjpsp.320x480-75.jpg"][/URL][URL="http://a5.mzstatic.com/us/r1000/055/Purple/92/51/2f/mzl.qkrtjpsp.320x480-75.jpg"][IMG]http://a5.mzstatic.com/us/r1000/055/Purple/92/51/2f/mzl.qkrtjpsp.320x480-75.jpg[/IMG][/URL]
[URL="http://a1.mzstatic.com/us/r1000/046/Purple/ad/d0/cf/mzl.ffnuvirs.320x480-75.jpg"][/URL][URL="http://a1.mzstatic.com/us/r1000/046/Purple/ad/d0/cf/mzl.ffnuvirs.320x480-75.jpg"][IMG]http://a1.mzstatic.com/us/r1000/046/Purple/ad/d0/cf/mzl.ffnuvirs.320x480-75.jpg[/IMG][/URL]
[URL="http://a3.mzstatic.com/us/r1000/050/Purple/50/ea/36/mzl.qklaysxj.320x480-75.jpg"][/URL][URL="http://a3.mzstatic.com/us/r1000/050/Purple/50/ea/36/mzl.qklaysxj.320x480-75.jpg"][IMG]http://a3.mzstatic.com/us/r1000/050/Purple/50/ea/36/mzl.qklaysxj.320x480-75.jpg[/IMG][/URL][/CENTER]

[B][CENTER][COLOR="blue"]Download:[/COLOR][/CENTER][/B]

[B][CENTER][I]Đã patch để có thể cài tốt trên FW 4.2.1,thay vì phải là 4.2.8 trở lên.[/I][/CENTER][/B]

[CODE][URL="http://dl.dropbox.com/u/12977947/iPhone/Apps/Pages.ipa"]Pages[/URL]
[URL="http://dl.dropbox.com/u/12977947/iPhone/Apps/Numbers.ipa"]Numbers[/URL]
[URL="http://dl.dropbox.com/u/12977947/iPhone/Apps/Keynote.ipa"]Keynote[/URL]
Mirrors MF​


Code:
[URL="http://www.mediafire.com/?mx66ywaanzaseze"]Pages[/URL]
[URL="http://www.mediafire.com/?qk8n4es6tj5o3oz"]Numbers[/URL]
[URL="http://www.mediafire.com/?95b0dja8o5l85l9"]Keynote[/URL]
Nguồn:KynHotz@VNM-TEAM​
Trọn bộ iWork link mediafire cho anh em, bổ sung down cho dễ:

1. Pages : http://www.mediafire.com/?ph16d1x535qwr4h

2. Keynote: http://www.mediafire.com/?52k7mqnraiqk659

3. Keynote remote: http://www.mediafire.com/?4xfcaspc2ttvxa1

4. Number: http://www.mediafire.com/?cp13pczybqi9t0h
Đưa bản chưa có thuốc lên làm gì cho mất công down. Vớ vẩn.
Test chưa mà phát biểu vậy? Tui không rảnh đâu mà post chưa thuốc, toàn bộ đã thuốc hết rồi và tui đang xài trên Ip4 nè ông.
Bạn ơi, IP của mình chạy 4.1 nên không cài được cái keynote remote. Có bản nào thấp hơn không cho mình xin với? Mình đang rất cần app này để thuyết trình trên ipad. Cám ơn bạn nhiều 😃
Không có đâu bạn, khi ra mắt thì trọn bộ iWork đã đòi FW 4.3.3 trở lên rồi. Bạn nên nâng cấp ipad lên FW cao hơn đi, chạy tốt hết cả mà.
@bach_pro1111
Cho em xin cái ​
KEYNOTE REMOTE link trên bị hỏng rồi. 😃
Hi,link của mình là direct link,down max speed luôn gòy nha 😁
Ipad xài ngon ko bác ơi? Thắc mắc hơi tối tí 🆒
rất hay,cảm ơn bạn rất nhiều!
Cái này chỉ chạy được trên 4.2.8 trở lên,của mình thì 4.2.1 vẫn OK nhé 😁

---------- Post added at 06:20 PM ---------- Previous post was at 06:19 PM ----------

Cái này chỉ chạy được trên 4.2.8 trở lên,của mình thì 4.2.1 vẫn OK nhé :D
cái này dùng làm gì thế?
dùng rất hay nhưng ko biết cái remote dùng sao nữa
Link direct die rồi 😔
sao mình cài bằng Ifunbox mà cứ báo lỗi vậy ? mấy bác cài bằng tool nào vậy ?mình xài Ios 4.2.1
Mình cũng cài từ ifunbox, IP4 FW 4.3.3. Phải là FW > 4.2.1 thì mới cài được bạn.

---------- Post added at 11:11 PM ---------- Previous post was at 11:07 PM ----------

Link đã die rồi, lúc này mới thấy mediafire có ích. 🆒
Do bandwidth thôi mà,mai là lại được thôi,nhiều người download qá é,nhưng của bạn có chạy đc trên 4.2.1 ko?
Update link MF vẫn cài được trên 4.2.1 nhé.
Pages
Numbers
Keynote
ip 3g os 4.2.1 có cài đượ kg bác
3G là ARMv6 thì chịu bác ạ,cái này viết cho ARMv7
Công nhận bộ phần mềm này dùng đã thật, chuyên nghiệp hơn hẳn các phần mềm documents khác. Mình thích nhất phần templates có sẵn cho mình chọn, dùng rất tiện.
Phần mềm quá HOt ủng hộ nè ....
Nhanh thật, cám on các bác nhiều, mà sao các bác hay up len mấy link kia khó down quá, mediafire là khỏe nhất
Hic, em down xong cài vào nó báo ..... because it requires a newer version of iphone softwareDown xong pages của bác kyn_krai cài được, còn của bác bach_pro1111 thì potay, ko cai duoc
có ai biết cách input files vô mấy soft này ko mọi ng
Dùng iTunes,tab App,phần File Sharing,add file rồi vào Pages/Numbers/Keynote chọn Add from iTUnes.
Bạn
Hi bạn!
Cấp độ thành viên Tinh Tế
Điểm Reward Store
Tuổi Tinh tế

Tải app Tinh tế

Tải app Tinhte - Theo dõi thông tin mà bạn yêu thích

Tải app TinhteTải app Tinhte
Tải app Tinh tế cho Android trên Google PlayTải app Tinh tế cho iPhone, iPad trên App Store
0 bài đăng
hemilo+ 126VIPhemilo
9.096 bài đăng
Minguyet_@pple+ 104ĐẠI BÀNGMinguyet_@pple
189 bài đăng
huanvippnch+ 76Trứnghuanvippnch
0 bài đăng
hoangsytai+ 67CAO CẤPhoangsytai
3.166 bài đăng
 • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
 • © 2020 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
 • Địa chỉ: 209 Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TP.HCM
 • Số điện thoại: 02862713156
 • MST: 0313255119
 • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019