Khá hay: PDF Scanner
Khá hay: PDF Scanner https://apps.apple.com/app/id6451360985
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.