Lại là con b.ò đỏ tifosi. Giờ nó bỉ bôi điện Mặt Trời. Lúc dân ồ ạt làm điện Mặt Trời thì nó ở đâu?
Lại là con b.ò đỏ tifosi. Giờ nó bỉ bôi điện Mặt Trời. Lúc dân ồ ạt làm điện Mặt Trời thì nó ở đâu?
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Lại là con b.ò đỏ tifosi. Giờ nó bỉ bôi điện Mặt Trời. Lúc dân ồ ạt làm điện Mặt Trời thì nó ở đâu?
Học kế toán, kiểm toán sẽ hiểu vấn đề này 😁
Mày vui tính vãi
Bọn này không não và không quan tâm đúng sai mà.
Nhờ sự loãnh đọa tài tình sáng suốt cái ccc của đoảng mà điện nhà làm ra không mua, chê quá tải lại đi mua của nước khác về. Điện đã phải nhập và mua bên ngoài rồi. Còn lũ tí tởn điện mặt trời trong nước nó còn bóp cho chết luôn vì tội dám cắn miếng bánh độc quyền của nó.