Lần đầu tiên trong lịch sử, 1 bài hát tiếng Nhật thống trị BXH Billboard bên ngoài nước Mỹ
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.