@lehuuthe1202 anh cho em thời hạn hết hôm nay để xin lỗi anh vì đã đặt điều, vu khống anh trên mạng
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.