Macbook wallet magsafe
Macbook wallet magsafe :flushed:
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Macbook wallet magsafe 😳
Che cam có cấn bể màn chưa bác?
@Tên dài dằng dặc Dùng 5 năm 2 máy rồi chưa bể cái nào bác ạ