Mai có việc phải xuống Sài Gòn mà mình làm biếng quá trời luôn
Mai có việc phải xuống Sài Gòn mà mình làm biếng quá trời luôn :space_invader::relieved:
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Mai có việc phải xuống Sài Gòn mà mình làm biếng quá trời luôn 👾😌