Mảng kinh doanh của iQOO đang gặp khó khăn tại Trung Quốc, do đó thương hiệu con của vivo được đồn
Mảng kinh doanh của iQOO đang gặp khó khăn tại Trung Quốc, do đó thương hiệu con của vivo được đồn đoán là sẽ sát nhập lại với vivo để cải thiện tình hình kinh doanh của công ty.
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Mảng kinh doanh của iQOO đang gặp khó khăn tại Trung Quốc, do đó thương hiệu con của vivo được đồn đoán là sẽ sát nhập lại với vivo để cải thiện tình hình kinh doanh của công ty.