Mất quá nhiều máu cho 1 bức hình. Cuối cùng cũng được unbox em nó #Xperia1V
Mất quá nhiều máu cho 1 bức hình. Cuối cùng cũng được unbox em nó #Xperia1V
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Mất quá nhiều máu cho 1 bức hình. Cuối cùng cũng được unbox em nó #Xperia1V
Làm 1 bài trên tay đi bạn