TTBC23
Màu nào đẹp hơn ta
Màu nào đẹp hơn ta
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Màu nào đẹp hơn ta
Màu blue titanium đẹp . Cá tính dành cho men
image.jpg
@Nguyễn Chí Danh@1 Màu này nhìn quê
Cười vô mặt
Lấy 3 màu luôn a
HQTRM
TÍCH CỰC
2 tháng
Đen vẫn cứ là nhất
@HQTRM Chuẩn bài, đen, vàng, trắng là 3 màu ổn nhất;
Màu blue😀
All color
theironman
ĐẠI BÀNG
2 tháng
Natural titanium