Ngon hơn đồ Tây nhiều luôn :D
Ngon hơn đồ Tây nhiều luôn :D
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Ngon hơn đồ Tây nhiều luôn 😁