Nhớ không nhầm là Sài Gòn không có quảng trường nào phải không ae?
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.