Nikon Z9 khi dán skin :D
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Nikon Z9 khi dán skin 😁
Công nhận đẹp phết 😁
Mày vui tính vãi