Nó lại hợp lý :joy:
Nó lại hợp lý :joy:
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Nó lại hợp lý 😂
"Mày cũng cũ xì rồi đó nha mậy, muốn tao liệng mầy và đổi thằng con khác không?" Mom said