TTBC23
Offline hội không sợ vợ
Offline hội không sợ vợ :stuck_out_tongue_closed_eyes:
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Offline hội không sợ vợ 😝
Hay còn gọi là hội pia pọt
Vợ ra xách tai về giờ
Sao hổng gọi mình! Mà mình sợ cái khác được hông, ahihi