Sài Gòn hoa lệ☘️ Lệ ai người đó lau!
Sài Gòn hoa lệ:shamrock: Lệ ai người đó lau!
Sài Gòn hoa lệ☘️ Lệ ai người đó lau!
Ngon đấy
Và chai ai nấy ôm 🤣🤣
@NghiepTranVINA
Cười vô mặt