TTBC23
Sự kiện Microsoft 21/9/2023: Microsoft 365 Copilot sẽ khả dụng vào ngày 1/11/2023 dành cho khách...
Sự kiện Microsoft 21/9/2023: Microsoft 365 Copilot sẽ khả dụng vào ngày 1/11/2023 dành cho khách hàng dùng một số gói business và enterprise nhất định. Nhưng tính năng này sẽ không miễn phí, MS đã thông báo từ tháng 7 rằng họ sẽ tính phí $30/tháng/user
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Sự kiện Microsoft 21/9/2023: Microsoft 365 Copilot sẽ khả dụng vào ngày 1/11/2023 dành cho khách hàng dùng một số gói business và enterprise nhất định. Nhưng tính năng này sẽ không miễn phí, MS đã thông báo từ tháng 7 rằng họ sẽ tính phí $30/tháng/user
X51
TÍCH CỰC
2 months
Adobe đi trước 1 bước với Generative Fill rồi 😁
@X51 Của Adobe là lĩnh vực khác mà. Của anh Mic này sẽ tập trung vào các tài liệu text kiểu họp hành, kế hoạch, dự án,…
X51
TÍCH CỰC
2 months
@causelove94 ý mình là bắt mua bản quyền và chặn hết app lậu ấy 😁