Sự lựa chọn...?!
Sự lựa chọn...?!
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Sự lựa chọn...?!
Chọn gì cũng sai nếu không theo nó đến cùng .
Không biết triết lý đúng hay sai, nhưng hình như tên trường Đại học bị sai 😁