Súng máy được lắp trên lưng ngựa lính Đức, tăng khả năng di động khi đánh xáp lá cà trong thế...
Súng máy được lắp trên lưng ngựa lính Đức, tăng khả năng di động khi đánh xáp lá cà trong thế chiến thứ nhất từ 7, 1914 đến 11, 1918. Historic Photographs
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Súng máy được lắp trên lưng ngựa lính Đức, tăng khả năng di động khi đánh xáp lá cà trong thế chiến thứ nhất từ 7, 1914 đến 11, 1918.

Historic Photographs
C system
ĐẠI BÀNG
6 tháng
Phải bịt tai con ngựa lại nữa
Chơi ngu, thường con ngựa nó chạy đến chủ nó hay nơi quen thuộc, địch chưa tiêu diệt thì quân ta chết như rạ.