TTBC23
Test loa galaxy s22u và 13prm
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Test loa galaxy s22u và 13prm
Thấy con ip hay hơn..