Thử nghiệm ổ cứng Lexar Expresscard SSD
kdragon
15 nămBình luận: 0
Lexar ExpressCard SSD (LESSD) là lo[FONT=&quot]ạ[/FONT]i [FONT=&quot]ổ[/FONT] c[FONT=&quot]ứ[/FONT]ng flash th[FONT=&quot]ế[/FONT] h[FONT=&quot]ệ[/FONT] m[FONT=&quot]ớ[/FONT]i (solid state drive) v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i dung lư[FONT=&quot]ợ[/FONT]ng 4;8 và 16Gb.Như tên g[FONT=&quot]ọ[/FONT]i có th[FONT=&quot]ể[/FONT] th[FONT=&quot]ấ[/FONT]y r[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng ta có th[FONT=&quot]ể[/FONT]ng khe c[FONT=&quot]ắ[/FONT]m ExpressCard đ[FONT=&quot]ể[/FONT] đ[FONT=&quot]ọ[/FONT]c th[FONT=&quot]ẻ[/FONT] v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng laptop m[FONT=&quot]ớ[/FONT]i sản xuất 2 năm tr[FONT=&quot]ở[/FONT] l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i đây.

[FONT=&quot]Ở[/FONT] bài giới thiệu này,tác gi[FONT=&quot]ả[/FONT] đã s[FONT=&quot]ử[/FONT] d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng phiên bản 8Gb.Theo như thông tin t[FONT=&quot]ừ[/FONT] nhà s[FONT=&quot]ả[/FONT]n xu[FONT=&quot]ấ[/FONT]t,đi[FONT=&quot]ể[/FONT]m n[FONT=&quot]ổ[/FONT]i b[FONT=&quot]ậ[/FONT]t cu[FONT=&quot]ả[/FONT] card là nâng cao t[FONT=&quot]ố[/FONT]c đ[FONT=&quot]ộ[/FONT],kh[FONT=&quot]ả[/FONT] năng sao lưu v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i ph[FONT=&quot]ầ[/FONT]n m[FONT=&quot]ề[/FONT]m kèm theo giúp t[FONT=&quot]ự[/FONT] đ[FONT=&quot]ộ[/FONT]ng sao lưu ho[FONT=&quot]ặ[/FONT]c có th[FONT=&quot]ể[/FONT] dùng v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i Windows Vista đ[FONT=&quot]ể[/FONT] năng cao hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]u su[FONT=&quot]ấ[/FONT]t truy c[FONT=&quot]ậ[/FONT]p cu[FONT=&quot]ả[/FONT] h[FONT=&quot]ệ[/FONT] th[FONT=&quot]ố[/FONT]ng v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i công ngh[FONT=&quot]ệ[/FONT] ReadyBoost.

Lexar Expresscard 8Gb SSD

S[FONT=&quot]ử[/FONT] d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng đơn gi[FONT=&quot]ả[/FONT]n như m[FONT=&quot]ọ[/FONT]i lo[FONT=&quot]ạ[/FONT]i th[FONT=&quot]ẻ[/FONT] nh[FONT=&quot]ớ[/FONT] USB khác là c[FONT=&quot]ắ[/FONT]m và ch[FONT=&quot]ạ[/FONT]y.Khi truy xu[FONT=&quot]ấ[/FONT]t data trên card ,b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] th[FONT=&quot]ấ[/FONT]y 1 hư[FONT=&quot]ớ[/FONT]ng d[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n s[FONT=&quot]ử[/FONT] d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng và [FONT=&quot]ứ[/FONT]ng d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng sao lưu cu[FONT=&quot]ả[/FONT] Lexas là Notouch Backup (ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] tương thích Windows XP và Vista).Ph[FONT=&quot]ầ[/FONT]n m[FONT=&quot]ề[/FONT]m r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t d[FONT=&quot]ễ[/FONT] s[FONT=&quot]ử[/FONT] d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng và khi sao lưu ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] ta[FONT=&quot]ọ[/FONT] ra duy nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t 1 file nén duy nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t, khi ph[FONT=&quot]ụ[/FONT]c h[FONT=&quot]ồ[/FONT]i,thao tác cũng đơn gi[FONT=&quot]ả[/FONT]n là click vào file đã sao lưu và ch[FONT=&quot]ạ[/FONT]y.N[FONT=&quot]ế[/FONT]u không thích s[FONT=&quot]ử[/FONT] d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng ph[FONT=&quot]ầ[/FONT]n m[FONT=&quot]ề[/FONT]m kèm theo,b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n có th[FONT=&quot]ể[/FONT] s[FONT=&quot]ử[/FONT] d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng [FONT=&quot]ứ[/FONT]ng d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng có s[FONT=&quot]ẵ[/FONT]n c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a Windows đ[FONT=&quot]ể[/FONT] sao lưu ho[FONT=&quot]ặ[/FONT]c đơn gi[FONT=&quot]ả[/FONT]n ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] là copy file qua l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i gi[FONT=&quot]ữ[/FONT]a [FONT=&quot]ổ[/FONT] c[FONT=&quot]ứ[/FONT]ng thư[FONT=&quot]ờ[/FONT]ng và [FONT=&quot]ổ[/FONT] SSD.

N[FONT=&quot]ế[/FONT]u b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n dang xài windows Vista thì LESSD có th[FONT=&quot]ể[/FONT] s[FONT=&quot]ử[/FONT] d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng như 1 thi[FONT=&quot]ế[/FONT]t b[FONT=&quot]ị[/FONT] ReadyBoost.Khi s[FONT=&quot]ử[/FONT] d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng ReadyBoost,máy vi tính s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] s[FONT=&quot]ử[/FONT] d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng card này như 1 cách đ[FONT=&quot]ể[/FONT] t[FONT=&quot]ạ[/FONT]o d[FONT=&quot]ữ liệu[/FONT] đ[FONT=&quot]ệ[/FONT]m.Khi không dùng đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n ReadyBoost,thì LESSD đu[FONT=&quot]ợ[/FONT]c xem như là [FONT=&quot]ổ[/FONT] c[FONT=&quot]ứ[/FONT]ng ngoài cu[FONT=&quot]ả[/FONT] b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n đ[FONT=&quot]ể[/FONT] lưu tr[FONT=&quot]ữ[/FONT] data không c[FONT=&quot]ầ[/FONT]n đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n trong RAM.

Quảng cáoĐ[FONT=&quot]ể[/FONT] s[FONT=&quot]ử[/FONT] d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng LESSD như 1 thi[FONT=&quot]ế[/FONT]t b[FONT=&quot]ị[/FONT] ReadyBoost b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n có thể b[FONT=&quot]ậ[/FONT]t ch[FONT=&quot]ứ[/FONT]c năng AutoPlay ho[FONT=&quot]ặ[/FONT]c b[FONT=&quot]ấ[/FONT]m chu[FONT=&quot]ộ[/FONT]t ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i vào [FONT=&quot]ổ[/FONT] điã trong Windows Explorer,b[FONT=&quot]ậ[/FONT]t ch[FONT=&quot]ứ[/FONT]c năng đó lên [FONT=&quot]ở[/FONT] tab ReadyBoost (xem hình bên dưới)M[FONT=&quot]ặ[/FONT]c d[FONT=&quot]ầ[/FONT]u t[FONT=&quot]ố[/FONT]c đ[FONT=&quot]ộ[/FONT] truy[FONT=&quot]ề[/FONT]n t[FONT=&quot]ả[/FONT]i không nhanh như [FONT=&quot]ổ[/FONT] c[FONT=&quot]ứ[/FONT]ng ph[FONT=&quot]ổ[/FONT] thông g[FONT=&quot]ắ[/FONT]n ngoài xong LESSD l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i có th[FONT=&quot]ờ[/FONT]i gian truy su[FONT=&quot]ấ[/FONT]t r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t nhanh hơn nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u l[FONT=&quot]ầ[/FONT]n.Đó là lý do t[FONT=&quot]ạ[/FONT]i sao ReadyBoost có th[FONT=&quot]ể[/FONT] tăng t[FONT=&quot]ố[/FONT]c h[FONT=&quot]ệ[/FONT] th[FONT=&quot]ố[/FONT]ng cu[FONT=&quot]ả[/FONT] b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n.(Xem hình và giải thích thêm bên dưới)

M[FONT=&quot]ộ[/FONT]t vài hình [FONT=&quot]ả[/FONT]nh so sánh t[FONT=&quot]ố[/FONT]c đ[FONT=&quot]ộ[/FONT] :(chú ý vào thời gian truy suất Access Time)

Ổ cứng bình thường Toshiba 100Gb,truyền tải nhanh -------Lexar ExpressCard SSD

nhưng tốc độ truy suất chậmSSD 2GB SandiskExtremeIII--------------------------------SSD Trancend 32Gb

Quảng cáo


K[FONT=&quot]ế[/FONT]t lu[FONT=&quot]ậ[/FONT]n

N[FONT=&quot]ế[/FONT]u b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n đang tìm 1 gi[FONT=&quot]ả[/FONT]i pháp sao lưu nhanh chóng và mu[FONT=&quot]ố[/FONT]n th[FONT=&quot]ử[/FONT] công ngh[FONT=&quot]ệ[/FONT] ReadyBoost, LESSD là 1 l[FONT=&quot]ự[/FONT]a ch[FONT=&quot]ọ[/FONT]n dù r[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng giá còn hơi cao (129$ cho phiên b[FONT=&quot]ả[/FONT]n 8Gb).V[FONT=&quot]ớ[/FONT]i thi[FONT=&quot]ế[/FONT]t b[FONT=&quot]ị[/FONT] này,ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] đơn gi[FONT=&quot]ả[/FONT]n là c[FONT=&quot]ắ[/FONT]m vào khe ExpressCard và quên đi dây nh[FONT=&quot]ợ[/FONT] USB,Firewire,Lan l[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng nh[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng.

V[FONT=&quot]ớ[/FONT]i 2Gb ram có sẵn ,Microsoft khuyên r[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng nên dùng kho[FONT=&quot]ả[/FONT]ng 4Gb cache cu[FONT=&quot]ả[/FONT] ReadyBoost,4Gb còn l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i dùng l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i lưu tr[FONT=&quot]ữ[/FONT].Đây cũng là 1 cách đơn gi[FONT=&quot]ả[/FONT]n đ[FONT=&quot]ể[/FONT] sao lưu d[FONT=&quot]ữ[/FONT] li[FONT=&quot]ệ[/FONT]u v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng ngư[FONT=&quot]ờ[/FONT]i thư[FONT=&quot]ờ[/FONT]ng xuyên di chuy[FONT=&quot]ể[/FONT]n.

Bài viết có mượn tư liệu và hình ảnh từ XtremevnNotebookreview
  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2022 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02862713156
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019