Tới cái nội dung update có 2 từ mà cũng sai thì sữa được cái lỗi gì đây anh em?
Tới cái nội dung update có 2 từ mà cũng sai thì sữa được cái lỗi gì đây anh em?
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Tới cái nội dung update có 2 từ mà cũng sai thì sữa được cái lỗi gì đây anh em?
thì cũng giống như sữa và sửa vậy thôi 😆
Nhà dột từ nóc
akitomi
ĐẠI BÀNG
6 tháng
Cố ý đó
update sửa lỗi thành sửa lỗ thôi 😆)
Cẩu thả có tổ chức
Có lỗ bị lỗi mà bác
Coonghy
TÍCH CỰC
6 tháng
Tinh tệ lỗ to quá nên sửa lại lỗ nhỏ cho nó khít đó ae
@Coonghy Có sửa cái lỗ… lol ý 😆
đỉnh
Đó là đặc sản 🤣