TTBC23
Trong một số pan hiếm, khi không có linh kiện thay thế thì bắt buộc người thợ phải độ chế. Anh em làm nghề thử phương pháp này chưa ?
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Trong một số pan hiếm, khi không có linh kiện thay thế thì bắt buộc người thợ phải độ chế.
Anh em làm nghề thử phương pháp này chưa ?