Từ hôm up lên 16.5 đồng hồ bị qủa núi che mất hai số mới lạ chứ lị. Không hiểu iOS kiểu gì nữa....
Từ hôm up lên 16.5 đồng hồ bị qủa núi che mất hai số mới lạ chứ lị. Không hiểu iOS kiểu gì nữa.:joy: Được cái pin trâu!
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Từ hôm up lên 16.5 đồng hồ bị qủa núi che mất hai số mới lạ chứ lị. Không hiểu iOS kiểu gì nữa.😂 Được cái pin trâu!
Đó gọi là núi đè đó Anh
rồi vài ngày sắp tới cũng lên 17 thôi à
Chỉnh đc mà, k biết à