Sony Xperia 1

Sony Xperia 1


Ubuntu MATE 20.04.4 LTS Nexus 7 2012 rev. E1565 kernel 5.15.0-rc4-next-20211011-postmarketos-grate

LuxiTD
3/10/2020 11:52Phản hồi: 14
Ubuntu MATE 20.04.4 LTS Nexus 7 2012 rev. E1565 kernel 5.15.0-rc4-next-20211011-postmarketos-grate
Vừa làm xong Ubuntu Mate cho Nexus 7 2012 mainline kernel-5.9-rc2-next-grate, kernel-5.14-rc3-next-20210729-grate và kernel-5.15.0-rc4-next-20211011-postmarketos-grate theo hướng dẫn của Worldblender trên xda-developers

https://forum.xda-developers.com/iconia-a500/linux-acer-iconia-tab-a500-2020-edition-t4136023

https://drive.google.com/drive/folders/1pMqaS5GaM6N9TAKlNGQZWCG8UTiRn4pK

https://github.com/grate-driver/linux/issues/8

Các bước chuẩn bị tạo .img cơ bản như sau:


 1. Extract asus-grouper.img để lấy boot.img, initramfs, vmlinux, extend, kernel modules, firmware
 2. lib module and firmware https://www.mediafire.com/file/key9s2nxhjy6jak/
 3. boot.img-asus-grouper https://www.mediafire.com/file/honfdu89skw1wm5/
 4. Download ubuntu-mate-20.04.1-armhf+acer-iconia-picasso.img và push vào usb 8GB trở lên bằng GNU Win32 Disk Imager hoặc các soft trên Linux, có 2 partition là pmOS_boot và pmOS_root
 5. Xóa và copy boot.img, initramfs, vmlinux, extend vào pmOS_boot partition
 6. Copy kernel modules, firmware vào /lib trên pmOS_root
 7. Sửa /etc/fstab vì kernel 5.15.0-rc4 tìm LABEL pmOS_boot và pmOS_root để khởi động trong Ubuntu MATE
 8. Copy thư mục dtb vào /user/share. Copy libturbojpeg.so.0.2 vào /lib/armhfgnueabi. Copy asound.conf, sysctl.conf, modules vào /etc. Copy asound.state /var/lib/alsa
 9. Copy sysctl.conf, cpufreq.start, temp_throttle, clear_ram vào /opt để chỉnh lại virtual memory nếu cần.
 10. Dùng dd, losetup, partprobe, gparted, truncate để tạo và cắt vùng unallocated trong file .img cho vừa kích thước userdata trên Nexus7 8GB(có thể dùng với 16GB và 32GB)
 11. Để chroot được thì phải có host chạy Linux cho armv7 hoặc armhf

Cách kiểm tra Nexus 7 2012 là mã cũ PM269 hay E1565. Tham khao:
https://wiki.postmarketos.org/wiki/Google_Nexus_7_2012_(asus-grouper)
Google Nexus 7 2012 (asus-grouper) - postmarketOS Wiki
wiki.postmarketos.org


Variants

 • grouper rev. PM269 - without GSM (oldest)
 • grouper rev. E1565 - without GSM (modern revision)
 • tilapia rev. E1565 - with GSM

Do I have grouper or tilapia?TWRP (adb shell) $ grep androidboot.baseband=unknown /proc/cmdline && echo grouper || echo tilapia

Which hardware revision of grouper do I have?TWRP (adb shell) $ find /sys/devices/ | grep -c max776 && echo You have E1565

TWRP (adb shell) $ find /sys/devices/ | grep -c tps6591 && echo You have PM269

Quảng cáo
Đặt máy về bootloader, để flash boot.img qua fastboot hoặc dùng method của postmarketOS. Kết nối Nexus 7 vào máy tính qua cáp usb chuẩn 1.0 → 2.0

$ sudo adb start-server

$ sudo adb reboot bootloader

$ sudo fastboot flash boot <boot_filename>.img

Vào TWRP for grouper 3.3.1-0 trở lên https://dl.twrp.me/grouper/

Download TWRP for grouper

Download TWRP Open Recovery for grouper
dl.twrp.me

Dùng adb shell trên PC/laptop hoặc Advance/Terminal trong twrp để umount mmcblk0p9 (làm 2 lần cho chắc ăn) [với tilapia (bản 3G) là mmcblk0p10]

Quảng cáo1. TWRP(Advance → Terminal): $ df
2. TWRP(Advance → Terminal): $ umount /dev/block/mmcblk0p__ <- fill partition number
3. TWRP(Advance → Terminal): $ umount /dev/block/mmcblk0p__ <- fill partition number

On PC/Laptop terminal:

$ adb push <rootfs_filename>.img /dev/block/mmcblk0p__ <- fill partition number

 • grouper has likely data on /dev/block/mmcblk0p9 but make sure!
 • tilapia has likely data on /dev/block/mmcblk0p10 but make sure!

Hoặc tải .img ở đây:

Ubuntu MATE 20.04.1 LTS ext4 kernel-5.15.0-rc4-next-20211011-postmarketos-grate
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xubwe_tmtA7MXtykH42hdcxKgPBoyVJJ

Bản chính thức ubuntu mate 20.04.1 f2fs rootfs kernel-5.14.0-rc3-next-20210729-grate
https://drive.google.com/drive/folders/173rpkppVvYtpVDfseaZUxUEqk4B5PSLy?usp=sharing

Bản chính thức ubuntu mate 20.04.1 etx4 rootfs kernel-5.14.0-rc3-next-20210729-grate
https://drive.google.com/drive/folders/1F8I5vrOtpAx3VSINj00TaCMOOPFWgZAS?usp=sharing

Thêm PPA

https://launchpad.net/~grate-driver/+archive/ubuntu/ppa

Để cài opentegra của grate-driver tăng tốc đồ hoạ 2D đủ dùng cho ubuntu-mate, chưa có tăng tốc đồ hoạ 3D. Chỉnh sửa opentegra.conf thành 00-opentegra.conf để driver chạy trước fbdev driver trong /usr/share/X11/xorg.conf.d

***Replace default compositor to Compton

$ sudo apt install compton

Menu → Preferences → Windows → Window Manager

Remove Enable software compositor in Windows Preferences

Add Menu → Preferences → Startup Applications

Command:
compton --backend glx --vsync opengl-swc --glx-no-stencil --unredir-if-possible --glx-no-rebind-pixmap --glx-swap-method 3 --paint-on-overlay -b

Thông số kernel, virtual memory và cpufreq ở đây

https://tinhte.vn/thread/cai-postmarketos-len-nexus-7-2012-wifi-3g-dung-luong-8gb-16gb-32gb.3179205/

PostmarketOS Nexus 7 2012 wifi 3G rev.E1565 kernel-6.3.0-rc1-postmarketos-grate | Viết bởi LuxiTD

Không biết tại sao bài bị xoá, đăng lại link pdf cho ai cần http://www.mediafire.com/file/r37ylhmk7wsb0a4 Link gốc bài bị xoá không rõ nguyên nhân: https://tinhte.vn/threads/cai-postmarketos-len-nexus-7-2012-16gb.
tinhte.vn


https://tinhte.vn/thread/multirom-cai-ubuntu-14-04-6-lts-len-nexus-7-2012-grouper-dualboot-android.3134764/

***Virtual memory, kernel parameters and CPU frequencies Ondemand governor

$ sudo nano /etc/sysctl.conf

# content of this file will override /etc/sysctl.d/*

vm.swappiness=200
vm.vfs_cache_pressure=500
vm.dirty_background_ratio=5
vm.dirty_ratio=20
#vm.dirty_background_bytes=11758094
#vm.dirty_bytes=23516188
vm.dirty_writeback_centisecs=500
vm.dirty_expire_centisecs=200
vm.lowmem_reserve_ratio=32 32
vm.min_free_kbytes=3072
vm.user_reserve_kbytes=6144
vm.admin_reserve_kbytes=3072
vm.panic_on_oom=0
vm.overcommit_memory=1
vm.overcommit_ratio=50
#vm.drop_caches=0
vm.laptop_mode=0
vm.mmap_min_addr=4096
vm.oom_kill_allocating_task=0
vm.extfrag_threshold=500
vm.oom_dump_tasks=1
vm.page-cluster=0
vm.stat_interval=1
vm.compact_unevictable_allowed=0
vm.highmem_is_dirtyable=0

kernel.panic=10
kernel.panic_on_oops=1
kernel.tainted = 0
kernel.ctrl-alt-del = 1
kernel.threads-max = 15507
kernel.random.write_wakeup_threshold = 128
kernel.usermodehelper.bset=4294967295 4294967295
kernel.usermodehelper.inheritable=4294967295 4294967295
kernel.printk = 4 4 1 7
kernel.kptr_restrict = 2
kernel.randomize_va_space = 2
kernel.perf_event_paranoid = 3
kernel.keys.root_maxkeys=200
kernel.keys.root_maxbytes=20000
kernel.perf_event_paranoid=1
kernel.perf_cpu_time_max_percent=3
kernel.shmmax=268435456
kernel.shmall=2097152
kernel.msgmni=2048
kernel.msgmax=64000
kernel.sem=500 512000 64 2048
kernel.auto_msgmni=1
kernel.sched_child_runs_first=1
kernel.hung_task_timeout_secs=0

fs.file-max = 99222
fs.epoll.max_user_watches = 138922

net.core.somaxconn = 128
net.core.wmem_max = 131072
net.core.rmem_max = 131072
net.core.wmem_default = 112640
net.core.rmem_default = 112640
net.core.warnings = 1

net.ipv4.tcp_ecn=1
net.ipv4.tcp_fastopen=3
net.ipv4.tcp_timestamps=0
net.ipv4.tcp_tw_reuse=1
net.ipv4.tcp_wmem=1536 21845 131072
net.ipv4.tcp_rmem=1536 21845 131072

$ sudo sysctl -p

$ sudo nano /opt/cpufreq.start

# Set the governor to ondemand for all processors
for cpu in /sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy*; do
echo ondemand > ${cpu}/scaling_governor
done

# Reduce the boost ignore_nice_load to 0
echo 0 > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/ondemand/ignore_nice_load

# Reduce the boost io_is_busy to 0
echo 0 > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/ondemand/io_is_busy

# Reduce the boost powersave_bias to 0 <-- tăng giảm xung của cpu/gpu
echo 0 > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/ondemand/powersave_bias

# Reduce the boost sampling_down_factor to 2
echo 2 > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/ondemand/sampling_down_factor

# Reduce the boost sampling_rate to 20000
echo 20000 > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/ondemand/sampling_rate

# Reduce the boost threshold to 95%
echo 95 > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/ondemand/up_threshold

$ sudo sh /opt/cpufreq.start

***Control CPU frequency matching with thermal, using shell scripts

https://github.com/Sepero/temp-throttle/tree/4e6fa06ea036129c4a815fc5d4494556578624e1

GitHub - Sepero/temp-throttle at 4e6fa06ea036129c4a815fc5d4494556578624e1

A shell script for throttling system CPU frequency based on a desired maximum temperature - GitHub - Sepero/temp-throttle at 4e6fa06ea036129c4a815fc5d4494556578624e1
github.com


Low_temp = max_temp - 5

$ sh temp_throttle 59

Create startup temperature for cpu throttle at login
$ visudo

ALL ALL=(ALL) NOPASSWD: /path/to/temp_throttle

$ sudo chown root:root /path/to/temp_throttle

$ sudo chmod 755 /path/to/themp_throttle

Settings → Sessions and Applications Startup

Command: sudo /path/to/temp_throttle 58

***Fix sound ALC5642 cho tegra-rt5640***

https://help.ubuntu.com/community/SoundTroubleshooting

https://forum.ubuntuusers.de/topic/medion-akoya-e2228t/2/

$ sudo lsmod | grep "^snd" | cut -d " " -f 1

snd_soc_tegra30_i2s
snd_soc_tegra30_ahub
snd_soc_tegra_pcm
snd_soc_tegra_machine
snd_soc_core
snd_pcm_dmaengine
snd_pcm
snd_timer
snd

$ sudo nano /etc/modules

snd_soc_rl6231
snd_soc_rt5640
snd_soc_tegra30_i2s
snd_soc_tegra30_ahub
snd_soc_tegra_pcm
snd_soc_tegra_machine
snd_soc_tegra_wm8903
snd_soc_core
snd_soc_wm8903
snd_pcm_dmaengine
snd_pcm
snd_timer
snd

$ sudo reboot

Checking soc soundcard loaded:

$ sudo cat /proc/asound/card*/id

ALC5642

$ sudo alsa force-reload

$ alsamixer -c 0

Enable các thông số thiết lập (phím M hoặc phím mũi tên lên/xuống): "Speaker R" "Speaker L" "DAC MIXR INF1" "DAC MIXL INF1" "SPOL MIX DAC R1" "SPOL MIX DAC L1" "Stereo DAC MIXR DAC R1" "Stereo DAC MIXL DAC L1"

***Auto rotate screen using gawk and iio-sensor-proxy***

https://github.com/donbowman/kde-auto-rotate

GitHub - donbowman/kde-auto-rotate: Autorotate the display & pointers on a convertible laptop

Autorotate the display & pointers on a convertible laptop - donbowman/kde-auto-rotate
github.com


Switch code left-up to normal, switch code right-up to bottom-up. Following readme to install or download edit package: https://www.mediafire.com/file/pvfqfm2zee84xzz/

***Activate 3G modem module using simcard dùng sakis3g.tar.gz***

http://raspberry-at-home.com/installing-3g-modem/

$ sudo apt-get install bleachbit tlp tlp-rdw preload

Remove all rpi packages

$ sudo apt purge --auto-remove libraspberrypi-bin libraspberrypi0 linux-firmware-raspi2 linux-headers-raspi linux-image-raspi linux-raspi pi-bluetooth rpi-eeprom u-boot-rpi flash-kernel linux-headers-5.4.0-1015-raspi linux-image-5.4.0-1015-raspi linux-image-5.4.0-1022-raspi linux-modules-5.4.0-1015-raspi linux-modules-5.4.0-1022-raspi linux-raspi-headers-5.4.0-1022 fwupd fwupd-signed gnome-firmware

***Config firefox 92, install Ublock origin and h264ify addons

https://gitlab.com/postmarketOS/mobile-config-firefox/blob/master/src/mobile-config-prefs.js

In firefox URL, type about:config

general.useragent.override → Mozilla/5.0 (Android 12; Mobile; rv:91.0) Gecko/91.0 Firefox/91.0

Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; Nexus 7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.61 Mobile Safari/537.36 Firefox/91.0.2

layers.acceleration.disabled → false

layers.acceleration.forced.enabled → true

gfx.webrender.all → true

Install chromium without snap
https://askubuntu.com/questions/1204571/chromium-without-snap/1206153#1206153

$ sudo nano /etc/apt/sources.list

deb http://deb.debian.org/debian/ bullseye contrib main non-free
# deb http://deb.debian.org/debian-debug/ bullseye-debug contrib main non-free
# deb-src http://deb.debian.org/debian/ bullseye contrib main non-free

deb http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main contrib non-free
Index of /debian-security
security.debian.org

# deb-src http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main contrib non-free
Index of /debian-security
security.debian.org


# Backports
deb http://deb.debian.org/debian bullseye-backports main contrib non-free
Index of /debian
ftp.debian.org


$ sudo apt update && sudo apt install chromium

Accelerate chromium with EGL support
https://gitlab.com/postmarketOS/pmaports/-/issues/998

$ sudo nano /etc/chromium/local.conf

unset GDK_BACKEND

$ sudo nano /usr/share/applications/chromium.desktop

Exec=/usr/bin/chromium %U → Exec=/usr/bin/chromium --use-gl=egl %U

***Fix authenticatilon require on chromium***

$ sudo apt install seahorse

Create new key Password keyring → name “Default keyring”

***Control nfc using neard.deb package from Debian 10 Buster or sid repository

$ sudo apt install neard neard-tools

$ sudo systemctl start neard

$ sudo nfctool -d nfc0 -1 -p

***Backup full filesystem boot and rootfs

Connect Nexus 7 to PC/Laptop using micro-usb cable, enter TWRP recovery mode → Advance → Terminal

# df

On PC/Laptop

# adb start-server

Backup boot: # sudo adb pull /dev/block/mmcblk0p2 /path/to/boot-kernel-5.14-rc3-next-grate.img

Backup rootfs for grouper(wifi): # sudo adb pull /dev/block/mmcblk0p9 /path/to/rootfs.img

Backup rootfs for tilapia(3G): # sudo adb pull /dev/block/mmcblk0p10 /path/to/rootfs.img

Backup full: # sudo adb pull /dev/block/mmcblk0 /path/to/full_backup_mmcblk0.img

Reference link: https://forum.xda-developers.com/t/linux-on-the-nexus-7-2012-wifi-rev-e1565-grouper-2021-edition.4323099/

Accelerate GPU with grate-driver

14 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

db9911
TÍCH CỰC
4 năm
con 7 2012 này phải huyền thoại ngang nexus 5 =)) clg cũng có mặt nó
LuxiTD
TÍCH CỰC
4 năm
@db9911 Flash ship tablet đó bro
db9911
TÍCH CỰC
4 năm
@LuxiTD hồi còn học đh lướt xda thích con này vl mà cuối cùng điện thoại ngày càng to mình lại không mua nữa
LuxiTD
TÍCH CỰC
4 năm
@db9911 Điện thoại to mà kernel fork càng ngày càng customize đi xa quá, thành ra mainline kernel không hỗ trợ được, con này là tablet đầu tiên và hỗ trợ linux đầu tiên của Google. Lúc đó còn sơ khai như ipad 1 3g huyền thoại của Apple đó, các tablet đời sau bị fix và đi quá xa

À Nexus 5 cũng có mainline kernel, để build ubuntu mate cho Nexus 5 lun
db9911
TÍCH CỰC
4 năm
@LuxiTD Vâng đúng như bác nói, với tình trạng phân mảnh phần cứng và support hời hợt từ nsx thì viễn cảnh mọi device android chạy mainline kernel thôi đã xa vời vl rồi chứ chưa nói đến full support linux. Quanh đi quẩn lại chỉ có vài chiếc từ đời tống
LuxiTD
TÍCH CỰC
4 năm
@db9911 Android còn lười cập nhật huống chi viết drm, .so, .bin, .hd cho linux, chờ community support thôi. Chủ yếu là launcher shell và sự ích kỷ của hãng sản xuất, muốn câu người dùng mua sản phẩm của họ thôi, khái niệm hệ sinh thái rất mù mờ, chẳng đâu ra đâu
LuxiTD
TÍCH CỰC
3 năm
Update new virtual memory and kernel params, cpufreq
@LuxiTD Bác kiên trì thật. Từ khi em biết sơ qua về cái Soc ARM không tiêu chuẩn hóa được như bên intel/amd x86 thì em từ bỏ hi vọng về ARM rồi :v
LuxiTD
TÍCH CỰC
3 năm
@SilverWolf501 Nó hỗ trợ tận răng rồi bác, giờ ổn định lắm
LuxiTD
TÍCH CỰC
3 năm
LuxiTD
TÍCH CỰC
3 năm
Gắt quá bác, bữa nào up lên liquorix kernel xem ổn ko
LuxiTD
TÍCH CỰC
3 năm
@Gà_Cục_Tác Vừa xem xong liquorix kernel chỉ có 64bit trên Ubuntu Prerequisites, con Nexus 7 2012 này chỉ 32bit dòng armhf thôi
@LuxiTD Liquorix em thấy mướt vcl, boot nhanh hơn 5 6s =]]
trước e toàn dùng zen thấy ngon
Duy Luân Dễ Thương

Xu hướng

Bài mới


 • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
 • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
 • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
 • Số điện thoại: 02822460095
 • MST: 0313255119
 • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019