Video hướng dẫn học Excel từ cơ bản tới nâng cao - Giáo trình Tiếng Việt.
phanmemvn
1 nămBình luận: 0
Đây là bộ giáo trình Video học Excel từ cơ bản tới nâng cao - Tiếng Việt.Kèm hướng dẫn chi tiết từng bước rất trực quan. Kèm theo đó và các file mẫu,bài tập và bài giải giúp các bạn hoàn thiện kỹ năng về Excel theo chiều hướng tốt nhất có thể.

Phần 1 Chuẩn bị (Bài 1 - Bài 2).


1. Các file cần thiết để học.mp4


2. Thiết lập môi trường.mp4

Excel-Chuyen-Nghiep.zip

Phần 2 Làm quen với Excel (Bài 3 - Bài 7).

3. Khởi động Excel.mp4

4. Tạo workbook mới.mp4

5. Lưu workbook.mp4

6. Mở 1 workbook có sẵn.mp4

7. Cấu trúc của workbook.mp4

Phần 3 Thao tác dữ liệu cơ bản trong Excel (Bài 8 - Bài 23).


10. Nhập ngày và giờ.mp4

11. Nhập số dạng chữ.mp4

12. Chỉnh sửa nội dung của 1 ô.mp4

13. Xuống dòng trong 1 ô.mp4

14. Copy & Paste dữ liệu.mp4

15. Undo & Redo.mp4

16. Chèn ô, cột và dòng.mp4

16. Xóa ô, cột và dòng.mp4

18. Thay đổi chiều rộng của cột và dòng.mp4

19. Ẩn và hiện cột và dòng.mp4

20. Nhập tự động.mp4

21. Thao tác chọn dữ liệu hiệu quả.mp4

22. Thêm chú thích.mp4

23, Tìm kiếm.mp4

8. Nhập dữ liệu chữ.mp4

9. Nhập dữ liệu số.mp4

Phần 4 Thao tác Excel Worksheet (Bài 24 - Bài 30).

24. Định dạng worksheet.mp4

25. Tạo mới worksheet.mp4

26. Xoá worksheet.mp4

27. Di chuyển worksheet.mp4

28. Copy worksheet.mp4

29. Hiển thị danh sách worksheet.mp4

30. Ẩn và hiện worksheet.mp4

Phần 5 Định dạng trong Excel (Bài 31 - Bài 40).

31. Định dạng kiểu số và kiểu phần tră.mp4

32. Định dạng kiểu ngày tháng.mp4

33. Thay đổi màu sắc và cỡ chữ.mp4

34. Merge cells & wrap text.mp4

35. Canh lề nội dung.mp4

36. Thiết lập hướng hiển thị dữ liệu.mp4

37. Thêm đường viền.mp4

38. Cách định dạng nhanh.mp4

39. Hiển thị dưới dạng bị gạch bỏ.mp4

40. Xoá nội dung và định dạng của ô.mp4

Phần 6 In ấn Excel (Bài 41 - Bài 46).

41. Tạo Header & Footer.mp4

42. Kiểm tra nội dung in ấn.mp4

43. Phân trang.mp4

44. Thiết lập tiêu đề cho các trang.mp4

45. Thiết lập thông số in & In.mp4

46. In một vùng dữ liệu.mp4

Phần 7 Các hàm Excel cơ bản (Bài 47 - Bài 76).

47. Tính toán đơn giản.mp4

48.Copy & paste công thức.mp4

49. Các loại tham chiếu.mp4

50. Hàm toán học - ABS.mp4

50. Kiểm tra tính toán.mp4

52. Hàm toán học - INT.mp4

53. Hàm toán học - MOD.mp4

54. Hàm toán học - ROUND.mp4

55. Hàm thống kê - SUM.mp4

56. Hàm thống kê - COUNT.mp4

57. Hàm thống kê - MAX.mp4

58. Hàm thống kê - MIN.mp4

59. Hàm thống kê - AVERAGE.mp4

60. Hàm thống kê - RANK.mp4

61. Hàm xử lý chuỗi - LEFT.mp4

62. Hàm xử lý chuỗi - RIGHT.mp4

63. Hàm xử lý chuỗi - MID.mp4

64. Hàm xử lý chuỗi - LEN.mp4

65. Hàm xử lý chuỗi - TRIM.mp4

66. Hàm xử lý chuỗi - CONCATENATE.mp4

67. Hàm xử lý ngày giờ - WEEKDAY.mp4

68. Hàm xử lý ngày giờ - TEXT.mp4

69. Hàm xử lý ngày giờ - DAY.mp4

70. Hàm xử lý ngày giờ - MONTH.mp4

71. Hàm xử lý ngày giờ - YEAR.mp4

72. Hàm xử lý ngày giờ - DATEDIF.mp4

73. Hàm luận lý - AND.mp4

74. Hàm luận lý - OR.mp4

75. Hàm điều kiện - IF.mp4

76. Hàm tìm kiếm - VLOOKUP & HLOOKUP.mp4

Phần 8 Bài tập Excel tổng hợp & Bài giải (Phần 1)(Bài 77 - Bài 84).


77. Bài tập 1.mp4

78. Bài tập 2.mp4

79. Bài tập 3.mp4

80. Bài tập 4.mp4

81. Bài giải 1.mp4

82. Bài giải 2.mp4

83. Bài giải 3.mp4

84. Bài giải 4.mp4

Phần 9 Excel Chart (Bài 85 - Bài 89).

85. Tạo Chart.mp4

86. Thay doi loai Chart.mp4

87. Định dạng chart.mp4

88. Thêm đường xu hướng.mp4

89. Tạo chart là một worksheet.mp4

Phần 10 Cơ sở dữ liệu trong Excel (Bài 90 - Bài 96).

90. Sắp xếp dữ liệu.mp4

91. Xoá dữ liệu trùng lặp.mp4

92. Freezepane.mp4

93. Tách dữ liệu.mp4

94. Subtotals.mp4

95. Lọc và rút trích dữ liệu.mp4

96. Data Validation.mp4

Phần 11 Các hàm Excel nâng cao (Bài 97 - Bài 125).

100. Hàm thống kê - SUMPRODUCT.mp4

101. Hàm thống kê - COUNTA.mp4

102. Hàm thống kê - COUNTBLANK.mp4

103. Hàm thống kê - COUNTIF.mp4

104. Hàm xử lý chuỗi - REPLACE.mp4

105. Hàm xử lý chuỗi - UPPER.mp4

106. Hàm xử lý chuỗi - LOWER.mp4

107. Hàm xử lý chuỗi - PROPER.mp4

108. Hàm xử lý ngày giờ - DATE.mp4

109. Hàm xử lý ngày giờ -TIME.mp4

110. Hàm xử lý ngày giờ - HOUR.mp4

111. Hàm xử lý ngày giờ - MINUTE.mp4

112. Hàm xử lý ngày giờ - SECOND.mp4

113. Hàm xử lý ngày giờ - TODAY.mp4

114. Hàm xử lý ngày giờ - NOW.mp4

115. Hàm xử lý ngày giờ - ISBLANK.mp4

116. Hàm xử lý ngày giờ - ISERROR.mp4

117. Hàm xử lý ngày giờ - ISNA.mp4

118. Hàm tìm kiếm - MATCH.mp4

119. Hàm tìm kiếm - INDEX.mp4

120. Hàm cơ sở dữ liệu - DSUM.mp4

121. Hàm cơ sở dữ liệu - DMAX.mp4

122. Hàm cơ sở dữ liệu - DMIN.mp4

123. Hàm cơ sở dữ liệu - DAVERAGE.mp4

124. Hàm cơ sở dữ liệu - DCOUNT.mp4

125. Hàm cơ sở dữ liệu - DCOUNTA.mp4

97. Hàm toán học - SQRT.mp4

98. Hàm toán học - PRODUCT.mp4

99. Hàm thống kê - SUMIF.mp4

Phần 12 Định dạng có điều kiện (Bài 126 - Bài 133).

126. Tạo định dạng có điều kiện.mp4

127. Thay đổi qui tắc định dạng có điều.mp4

128. Thêm và xoá các qui tắc định dạng có....mp4

129. Định dạng có điều kiện bằng data bar.mp4

130. Định dạng có điều kiện bằng color.mp4

131. Định dạng có điều kiện bằng icon.mp4

132. Làm nổi bật các giá trị trùng lặp.mp4

133. Làm nổi bật các giá trị lớn nhất hoặc..mp4

Phần 13 Các đối tượng hình ảnh và hình dạng (Bài 134 - Bài 140).


134. Chèn clipart.mp4

135. Chèn Shape.mp4

136. Chèn smartart.mp4

137. Thêm hình ảnh.mp4

138. Thêm ảnh nền cho worksheet.mp4

139. Sắp xếp các đối tượng hình ảnh.mp4

140. Nhóm các đối tượng hình ảnh.mp4

Phần 14 Bảo mật (Bài 141 - Bài 145).


141. Bảo vệ một worksheet.mp4

142. Bảo vệ một phần của worksheet.mp4

143. Ẩn công thức tính toán.mp4

144. Bảo vệ cấu trúc worksheet.mp4

145. Bảo vệ workbook bằng mật khẩu.mp4

Phần 15 Pivot Table (Bài 146 - Bài 160).


146. Tạo Pivot Table.mp4

147. Di chuyển Pivot Table.mp4

148. Xoá Pivot Table.mp4

149. Xem dữ liệu chi tiết.mp4

150. Định dạng hiển thị cho giá trị thống kê.mp4

151. Thay đổi công thức thống kê.mp4

152. Hiển thị giá trị thống kê dưới dạng %.mp4

153. Sắp xếp dữ liệu trong Pivot Table.mp4

154. Lọc dữ liệu cột & dòng.mp4

155. Tạo report filter.mp4

156. Tạo slicer.mp4

157. Quản lý & định dạng slicer.mp4

158. Định dạng Pivot Table.mp4

159. Cập nhật Pivot Table.mp4

160. Xử lý các ô không có giá trị.mp4

Phần 16 Pivot Chart (Bài 161 - Bài 166).


161. Tạo Pivot chart.mp4

162. Thay đổi loại Pivot chart.mp4

163. Lọc dữ liệu.mp4

164. Định dạng Pivot chart.mp4

165. Di chuyển Pivot chart.mp4

166. Xoá Pivot chart.mp4

Phần 17 Bài tập Excel tổng hợp & Bài giải (Phần 2) (Bài 167 - Bài 174).

167. Bài tập 5.mp4

168. Bài tập 6.mp4

169. Bài tập 7.mp4

170. Bài tập 8.mp4

171. Bài giải 5.mp4

172. Bài giải 6.mp4

173. Bài giải 7.mp4

174. Bài giải 8.mp4


Link GoogleDrive :
Cá nhân
Bạn
Hi bạn!
Điểm Reward Store: 
Tuổi Tinh tế: 
Cấp độ thành viên Tinh Tế


Tải app Tinh tế

Tải app Tinhte - Theo dõi thông tin mà bạn yêu thích

Tải app TinhteTải app Tinhte
Tải app Tinh tế cho Android trên Google PlayTải app Tinh tế cho iPhone, iPad trên App StoreCộng đồng nổi bật
  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2020 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: 209 Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TP.HCM
  • Số điện thoại: 02862713156
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019